Kvin­na fick in­brott när hon sov

Kvin­nan i 90-års­ål­dern fick oväl­kom­met be­sök. När hon låg och sov bestals hon på ID-hand­ling­ar. – Det känns fruk­tans­värt, sä­ger hen­nes son.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Måns­son

I bör­jan av för­ra vec­kan ha­de kvin­nan in­brott i sin bo­stad på Fä­ringsö, san­no­likt un­der kvälls­tid. Hen­nes bank no­te­ra­de se­na­re på nat­ten att fle­ra ut­tag gjorts på kort tid un­der kväl­len. Ban­ken spär­ra­de kor­tet och ring­de po­li­sen. Da­gen ef­ter upp­täck­tes in­brot­tet även av hem­tjäns­ten.

Kvin­nan vill va­ra ano­nym, men för sin ta­lan ge­nom sin son, som även han vill va­ra ano­nym.

– Nå­gon bröt sig in när hon låg och sov och tog le­gi­ti­ma­tion, kre­dit­kort, hen­nes kod, hand­väs­kan och fö­re­mål. Ge­nom ko­den har de haft till­gång till hen­nes kon­ton, sä­ger so­nen.

– Min mam­ma viss­te in­te vad kloc­kan var när hon gick och la­de sig, men hon har hem­tjänst som kom vid 22.10 och då märk­te de ing­et, sä­ger han.

Ban­ken kun­de se­dan spå­ra kor­tet till fle­ra and­ra ut­tag som sked­de i an­slut­ning till kväl­len som stöl­den ska ha skett.

– Se­na­re har de va­rit i Brom­ma, Nors­borg och Sil­lek­rog ut­an­för Södertälje. Det har tan­kats fle­ra bi­lar och det ty­der väl på att det är fle­ra in­blan­da­de.

Kvin­nans son upp­ger att nå­gon­stans mel­lan 20 000 och 30 000 kro­nor ska ha ta­gits från kon­tot. Peng­ar­na ska nu ha be­ta­lats till­ba­ka, men hän­del­sen har satt si­na spår hos kvin­nan.

– Hon har haft svårt att so­va och har in­te so­vit hem­ma den se­nas­te vec­kan. För­hopp­nings­vis ska hon kun­na gö­ra det igen snart, sä­ger so­nen.

Hän­del­sen har po­li­san­mälts och po­li­sen ut­re­der ären­det som grov stöld ge­nom in­brott.

So­nen kän­ner att ären­det har ta­gits på all­var bå­de från po­lis och bank.

– De har gjort det bra tyc­ker jag, sä­ger han.

FO­TO: MOSTPHOTOS

IN­BROTT. En äld­re kvin­na bestals ny­li­gen i sitt hem när hon sov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.