Nya hy­res­rät­ter kan drö­ja länge

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Da­ni­el Can­ner­vik

För­ra året skulle ett 30tal hy­res­rät­ter ha stått kla­ra på Adel­sö. Men in­flytt­ning­en är än­nu långt bor­ta – i värs­ta fall fle­ra år.

På Sla­garvä­gen på Adel­sö bor i dag tolv hus­håll i sex par­hus. För­ra året skulle om­rå­det ha ut­ö­kats med ett 30-tal lä­gen­he­ter. Men byg­get är än­nu ba­ra i pla­ne­rings­sta­di­et.

Det ti­di­ga­re bygg­lo­vet drogs till­ba­ka då Ekerö bo­stä­der in­te var över­ens med kom­mu­nens tjäns­te­män, be­rät­tar ord­fö­ran­den Inge­mar Hertz (M).

– Vi ha­de li­te oli­ka upp- fatt­ning­ar. Vi vil­le ha hus med fy­ra lä­gen­he­ter, men det an­sågs va­ra fler­bo­stads­hus och kun­de tol­kas som olämp­ligt.

För dyrt Även ett pa­ral­lellt för­slag fanns, med två lä­gen­he­ter i var­je hus, men det an­sågs bli för dyrt.

– Vi vil­le hel­ler in­te dri­va det vidare ut­an sam­för­stånd med bostads­rätts­för­e­ning­en.

Ekerö bo­stä­der be­gär­de där­ef­ter att få gö­ra om de­talj­pla­nen.

– Den görs om just nu och vi hop­pas att den ska va­ra klar strax ef­ter års­skif­tet.

För­dröj­ning­en har till och med fått den est­länds­ka byg­gent­re­pre­nö­ren As­tel oy att hop­pa av upp­dra­get.

– De tyc­ker att det tar för lång tid, så vi hål­ler på att av­slu­ta sam­ar­be­tet med dem nu och kom­mer att gö­ra en ny upp­hand­ling.

Från bör­jan skulle lä­gen­he­ter­na ha va­rit kla­ra åt­minsto­ne i slu­tet av för­ra året. När kan de stå kla­ra om allt går som det ska?

– Om vi har tur skulle vi kun­na bör­ja byg­ga un­der näs­ta år, men se­dan tar det väl sju-åt­ta må­na­der in­nan de förs­ta hu­sen är kla­ra. Men om pla­nen över­kla­gas kan det ta ett par år till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.