El­led­ning­ar grans­kas från luf­ten

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Måns­son jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Strö­mav­brot­ten har av­löst varand­ra un­der som­ma­ren. Nu har el­näts­bo­la­get El­le­vio ta­git till ny hjälp för att lö­sa fram­ti­da pro­blem.

I vec­kan gjor­des in­spek­tio­ner med he­li­kop­ter och ka­me­ra.

Un­der som­ma­ren har ett fler­tal strö­mav­brott drab­bat Mä­larö­ar­na i all­män­het och Fä­ringsö i syn­ner­het.

Vis­sa kun­der har haft ström­löst i fle­ra tim­mar in­nan ström­men har kom­mit till­ba­ka. Väd­ret har of­ta va­rit en bi­dra­gan­de or­sak.

De upp­re­pa­de hän­del­ser­na har nu fått El­le­vio att un­der­sö­ka si­tu­a­tio­nen ovan­i­från.

I vec­kan flög näm­li­gen en he­li­kop­ter över nor­ra Fä­ringsö för att fil­ma med en spe­ci­ell ka­me­ra.

– Det är en ka­me­ra där vi bland an­nat kan se sprick­bild­ning­ar i kom­po­nen­ter som sit­ter iso­la­to­rer på el­stol­par­na. Se­dan kan vi med ögats hjälp se om det finns träd som ris­ke­rar att fal­la, sä­ger Jo­na­tan Björck, press­chef på El­le­vio.

Flyg­ning­en är en ex­tra in­sats ef­ter som­ma­rens be­kym­mer. Just he­li­kop­ter an­vänds säl­lan för un­der­sök­ning­ar.

– Vi fly­ger med un­der­hålls­flyg med jäm­na mel­lan­rum un­ge­fär en gång var­je år. Men då har vi in­te den här ka­me­ran med oss, det är en spe­ci­al­ut­rust­ning just för de led­ning­ar som vi har haft pro­blem med, sä­ger han.

Veckans he­li­kop­ter­flyg­ning över nor­ra Fä­ringsö är en del i ett stör­re åt­gärds­ar­be­te.

– Se­dan har vi gjort ex­tra röj­ning­ar i de här om­rå­de­na, men det har up­pen­bar­li­gen in­te rik­tigt fun­kat. Nu gör vi det här och hop­pas hit­ta ett an­tal fel­käl­lor. Se­dan på­går pro­jekt med att byg­ga bort den här ty­pen av led­ning­ar som är käns­li­ga för vä­der och vind. Det är pro­jekt som sträc­ker sig över fle­ra år. Vi mås­te job­ba mer akut och lång­sik­tigt, sä­ger Jo­na­tan Björck.

FO­TO: MOSTPHOTOS

STRÖM. Det har va­rit pro­blem med fle­ra el­led­ning­ar i kom­mu­nen i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.