Visst kan vi bätt­re än så al­la me­dre­se­nä­rer

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - JO­NAS MÅNS­SON Re­por­ter Pra­ta med mig! jo­nas@ ma­la­ro­tid­ning.se

Som­ma­ren för­svann snabbt. Vis­ser­li­gen ha­de jag shorts för­ra hel­gen, men den där som­ma­ren som vi ald­rig trod­de skulle ta slut gjor­de det fak­tiskt.

Nu när även se­mest­rar och som­mar­lov är över och väd­ret va­rit li­te osta­di­ga­re ökar träng­seln i kol­lek­tiv­tra­fi­ken och den se­nas­te vec­kan tyc­ker jag att det har va­rit vär­re än på länge.

Kans­ke är det helt en­kelt kon­tras­ten mot de sen­som­mar­vec­kor då jag själv job­ba­de och and­ra än­nu ha­de se­mes­ter, el­ler så har jag haft en vec­ka med ovan­ligt ont öga till mi­na me­dre­se­nä­rer.

Men plöts­ligt var föt­ter till­ba­ka på stols­dy­nor, re­se­nä­rer skulle tryc­ka sig om­bord i propp­ful­la vag­nar och vre­si­ga chauf­fö­rer upp­ma­na­de re­se­nä­rer att kli­va länge bak i de re­dan över­ful­la bus­sar­na där folk stod som pac­ka­de sil­lar.

Jag är en kol­lek­tiv­tra­fiks­kra­ma­re, men allt går in­te att gil­la. Jag hop­pas att vi kan bätt­re än så här och jag är in­te fel­fri själv.

Så i stäl­let för att kla­ga på and­ra lyf­ter jag den fi­na hjälp som fak­tiskt jag fick ta del av i Tapp­ström ti­di­ga­re i vec­kan.

I Ar­ri­vas lo­ka­ler fanns näm­li­gen nå­got som lyf­te min an­nars gans­ka tröt­ta mor­gon. Bak­grun­den var att jag ha­de som­nat på 176:ans buss från Brom­ma­plan på väg till job­bet och yr­va­ket vak­na­de i Ekerö cent­rum och fick has­ta av, ut­an den keps jag ta­git av mig.

Ef­ter ett snabbt sam­tal från re­cep­tio­nen ha­de vi lo­ka­li­se­rat bus­sen och ta­git re­da på när sam­ma buss skulle vän­da i Ekerö cent­rum. När bus­sen se­dan rull­la­de in låg min keps fram­ploc­kad av fö­ra­ren och vän­ta­de i fö­rar­hyt­ten.

Så­dant är ser­vice.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.