SD för­dubb­lar stöd – lo­var att bli mer ak­ti­va i po­li­ti­ken

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Da­ni­el Can­ner­vik da­ni­el@ma­la­ro­tid­ning.se

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na är den sto­ra vin­na­ren i sön­da­gens kom­mun­val. Par­ti­et för­dubb­lar sitt stöd och får nu fy­ra plat­ser i Ekerös full­mäk­ti­ge.

Se­dan för­ra va­let har Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas haft en brist­fäl­lig när­va­ro i kom­mun­full­mäk­ti­ge. De två ti­di­ga­re le­da­mö­ter­na John Sjögren och Carl Schil­lan­der hop­pa­de av oli­ka an­led­ning­ar av un­der man­dat­pe­ri­o­den och fram till va­let stod par­ti­ets två sto­lar tom­ma.

Men nu ska plat­ser­na till­sät­tas igen – och för­dubb­las.

En­ligt det pre­li­mi­nä­ra val­re­sul­ta­tet får Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na 10,7 pro­cent av Ekerö­bor­nas rös­ter, jäm­fört med 5,1 ef­ter va­let 2014. Det­ta in­ne­bär fy­ra plat­ser i full­mäk­ti­ge.

’’Tyd­lig val­rö­rel­se’’ Jim­my Fors är en av kan­di­da­ter­na. Han har stått som num­mer fy­ra på par­ti­ets val­sed­lar och kni­per där­med ett av man­da­ten i full­mäk­ti­ge. Han be­rät­tar att han är nöjd med re­sul­ta­tet.

– Man vill ju såklart ha så många man­dat som möj­ligt, men i det sto­ra he­la är vi nöj­da. Vi har nog fort­fa­ran­de chans på yt­ter­li­ga­re ett man­dat om re­sul­ta­tet skulle ju­ste­ras upp li­te, sä­ger han. Var­för ökar ni så myc­ket? – Först och främst har vi gjort en bra och tyd­lig val­rö­rel­se och fått ut vår po­li­tik på ett bra sätt. Dess­utom vann vi nog myc­ket på miss­nö­jet här ute. När Mo­de­ra­ter­na ra­sar med tio pro­cen­ten­he­ter får vi nog äta en del av den ka­kan.

Hur tän­ker ni kring det här med när­va­ron i full­mäk­ti­ge?

– Nu går vi in i ett helt an­nat lä­ge med helt and­ra kan­di­da­ter som har va­rit ak­ti­va in­om po­li­ti­ken länge. Det kom­mer att ge oss ett mer sta­bilt lä­ge. Den här man­dat­pe­ri­o­den mås­te vi se till att vi­sa att vi är ett se­ri­öst al­ter­na­tiv, sä­ger Jim­my Fors.

FO­TO: PRIVAT

NÖJD. Jim­my Fors är num­mer fy­ra på SD:s lis­ta. Han är nöjd med val­re­sul­ta­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.