Po­li­ti­ker­na vill in­te stres­sa fram sty­re

KOM­MU­NEN. Fort­sat­ta sam­tal mel­lan par­ti­er­na Lä­get ser fort­satt låst ut i Ekerö­po­li­ti­ken. Men än så länge är det ing­en bråds­ka. Ett nytt kom­mun­sty­re till­trä­der först näs­ta år.

Mälarö Tidning - - News - Jo­nas Måns­son Da­ni­el Can­ner­vik

Ekerös fram­ti­da kom­mun­sty­re ser fort­satt ovisst ut, men än så länge är det ing­en bråds­ka. Den nya kom­mun­sty­rel­sen till­trä­der först vid års­skif­tet. Mä­larö Tid­ning re­der ut hur det fun­kar.

Två vec­kor har gått se­dan va­let och dis­kus­sio­ner­na och för­hand­ling­ar­na mel­lan par­ti­er­na har fort­satt. Po­li­ti­ker­na är dock för­teg­na om hur sam­ta­len går och ver­ka­de ti­di­ga­re i vec­kan in­te va­ra nä­ra en lös­ning.

– Det är jät­tesvårt att sä­ga när det blir klart. För­hand­lings­pro­ces­ser­na blir många när många par­ti­er är in­blan­da­de, sä­ger Li­be­ra­ler­nas grupple­da­re Gö­ran Hell­malm.

Kom­mu­nal­rå­det Adam Reu­ter­ski­öld ( M) be­to­nar även vik­ten av kva­li­tet i pro­ces­sen.

– Det är vik­ti­ga­re att det blir bra än att det går snabbt, men vi al­la par­ti­er mås­te ock­så hål­la en tids­plan så att vi kan ta an­svar för det fort­sat­ta sty­ret av kom­mu­nen, sä­ger han.

Po­li­ti­ker­na kan in­te fun­de­ra hur länge som helst, men sär­skilt bråt­tom är det in­te hel­ler. Hös­tens förs­ta kom­mun­full­mäk­ti­ge med den nya man­dat­sam­man­sätt­ning­en sam­man­trä­der om en må­nad, men ett nytt kom­mun­sty­re be­hö­ver in­te va­ra klart till dess.

– Förs­ta kom­mun­full­mäk­ti­ge ef­ter va­let är den 23 ok­to­ber och är kon­sti­tu­e­ran­de. Det in­ne­bär att man väl­jer ord­fö­ran­de och öv­rigt pre­si­di­um, sä­ger Ekerö kom­muns kansli­chef Daniel Lil­jek­vist.

Den sit­tan­de kom­mun­sty- rel­sen med Adam Reu­ter­ski­öld som ord­fö­ran­de kom­mer dock att fort­sät­ta sty­ra kom­mu­nen. Åt­minsto­ne i någ­ra må­na­der ef­ter va­let. Det­sam­ma gäl­ler för kom­mu­nens oli­ka nämn­der.

– De är val­da från år till år på ett ettå­rigt man­dat från den förs­ta ja­nu­a­ri till den sista de­cem­ber. När det gäl­ler kom­mun­sty­rel­sen är den vald till den sista de­cem­ber 2018. Om nu­va­ran­de ma­jo­ri­tet hit­tar ett sam­ar­be­te som gör att de fort­fa­ran­de styr be­hö­ver ing­en ny väl­jas. Då fort­sät­ter den gam­la, sä­ger Daniel Lil­jek­vist.

Om där­e­mot op­po­si­tions­par­ti­er­na kom­mer över­ens om ett sam­ar­be­te, vil­ket skul­le kun­na le­da till ett makt­skif­te, mås­te en helt ny kom­mun­sty­rel­se väl­jas.

– Om man vill kan man då även väl­ja en ny ord­fö­ran­de för kom­mun­sty­rel­sen och ett nytt op­po­si­tions­råd, sä­ger Daniel Lil­jek­vist.

Nå­gon di­rekt bråds­ka rå­der allt­så in­te lo­kal­po­li­tiskt i dags­lä­get.

– Det kom­mer fler full­mäk­ti­ge un­der hös­ten. Då kan man ock­så väl­ja nytt och för­änd­ra upp­drag.

En­ligt Daniel Lil­jek­vist är det dock en grund­läg­gan­de prin­cip i kom­mu­nal­la­gen att de oli­ka nämn­der­na ska speg­la hur ma­jo­ri­tets­för­hål­lan­de­na ser ut i full­mäk­ti­ge.

– Det ska in­te va­ra nå­gon an­nan ma­jo­ri­tet i en nämnd än i full­mäk­ti­ge, sä­ger han.

På riks­pla­net finns en möj­lig­het i form av en över­gångs­re­ge­ring om lä­get är låst länge. Det går in­te rik­tigt att över­sät­ta till kom­mun­ni­vå, en­ligt Daniel Lil­jek­vist.

– Ge­ne­ra­li­se­ran­de kan det pra­tas om att kom­mun­sty­rel­sen är kom­mu­nens re­ge­ring. Till viss del är det så, men en av­gö­ran­de skill­nad är att de be­står av bå­de ma­jo­ri­tet och op­po­si­tion, sä­ger han.

I no­vem­ber vän­tar hös­tens and­ra full­mäk­ti­ge­sam­man­trä­de. Tan­ken är att full­mäk­ti­ge ska be­slu­ta om bud­ge­ten in­nan no­vem­ber är slut.

Om nu­va­ran­de ma­jo­ri­tet hit­tar ett sam­ar­be­te som gör att de fort­fa­ran­de styr be­hö­ver ing­en ny väl­jas.

FÖR SAM­TAL. Gö­ran Hell­malm (L). STYR. Adam Reu­ter­ski­öld (M). KOLL. Kom­mu­nens kansli­chef Daniel Lil­jek­vist re­der ut vad som vän­tar ef­ter va­let och när po­li­tis­ka upp­drag till­sätts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.