VÄD­JAN TILL AL­LA FRUKT­SUG­NA ÖBOR: KOM OCH HÄM­TA

91-åri­ga Met­ta Lena kan in­te ta hand om al­la si­na äpp­len och pä­ron.

Mälarö Tidning - - News - Text & fo­to: Da­ni­el Can­ner­vik

Jag har väl skör­dat 70 ki­lo hit­tills, men det är sam­ti­digt ba­ra en bråk­del av allt.

Ny­li­gen be­rät­ta­de Mä­larö Tid­ning om hur Eke­by­hovs slott in­te har möj­lig­het att ta hand om all fall­frukt i par­kens äp­pel­gen­bank. För många äpp­len i år, helt en­kelt. Vil­laä­ga­ren Met­ta Lena Karl­gren i Närlun­da har sam­ma pro­blem, med skill­na­den att hon är 91 år och har svårt med rör­lig­he­ten.

– Jag ploc­kar och ploc­kar men det ba­ra drö­sar ner äpp­len och pä­ron, det är fruk­tans­värt. Jag har då­lig ba­lans och hal­kar på all frukt, sä­ger hon.

För två år se­dan, som ock­så var ett bra fruk­tår skör­da­de Met­ta Lena över 280 ki­lo i sin träd­gård, men i år är det minst det dubb­la, be­rät­tar hon. Hon får egent­li­gen in­te klätt­ra på ste­gar, men har känt sig nöd­gad att gö­ra nå­got.

– Jag har väl skör­dat 70 ki­lo hit­tills, men det är sam­ti­digt ba­ra en bråk­del av allt.

Helst skul­le hon vil­ja se att con­tain­rar ställ­des ut vid in­far­ter­na till vil­la­om­rå­de­na, så att vil­laä­gar­na själ­va skul­le kun­na läm­na av fruk­ten med bil el­ler skott­kär­ra.

Met­ta Lena har va­rit i kon­takt med bå­de Roslags­vat­ten och Skå åter­vin­ning, men ba­ra fått rå­det att läg­ga fruk­ten i de grö­na av­fallspå­sar­na.

– Visst kan man gö­ra det, men det får plats tolv äpp­len i en påse, så det är ba­ra en drop­pe i ha­vet. Al­la här om­kring har äp­pel­träd dess­utom, så gran­nar­na är ju in­te in­tres­se­ra­de av mi­na äpp­len.

Med sorg i hjär­tat ser hon nu i stäl­let hur all frukt ba­ra lig­ger och rutt­nar bort fram­för hen­nes ögon.

– Jag ser runt om i vil­la­träd­går­dar­na hur myc­ket som lig­ger på mar­ken. Det känns hemskt att det in­te kan bli bi­o­gas av det, sä­ger Met­ta Lena Karl­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.