Vil­laä­ga­re ut­sat­tes för rån­för­sök

Mälarö Tidning - - News - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Fle­ra per­so­ner upp­träd­de ny­li­gen hot­fullt mot en kvin­na i hen­nes egen träd­gård på Mä­larö­ar­na. Där­ef­ter för­svann de mot Brom­ma. Men vid Noc­ke­by­bron stop­pa­des de av po­lis.

När ett Ekerö­par skul­le gå och läg­ga sig på lör­dags­kväl­len för­ra hel­gen gick kvin­nan ut på tom­ten för att stänga en grind. Där möt­te hon obe­hö­ri­ga gäs­ter som ha­de ta­git sig in på tom­ten.

– Hon kon­fron­te­ra­des vid grin­den av tre gär­nings­män. Se­dan lyc­ka­des hon fly in i hu­set och gär­nings­män­nen flyd­de, sä­ger Box­i­ao Pan, till­för­ord­nad grupp­chef på po­li­sens ung­doms­grupp i Tä­by.

Ef­ter hän­del­sen skic­ka­des fle­ra po­lis­pa­trul­ler ut för att få tag i per­so­ner­na och un­der nat­ten lyc­ka­des po­li­sen få stopp på dem.

De flyd­de mot Brom­ma, men kom ba­ra till Noc­ke­by­bron.

– En väg­spärr sat­tes upp vid Noc­ke­by­bron och det gjor­des en tra­fik­kon­troll, sä­ger Box­i­ao Pan.

I den ak­tu­el­la bi­len satt fem per­so­ner som nu är miss­tänk­ta för brott. En av dem är hem­ma­hö­ran­de i Val­len­tu­na, men Box­i­ao Pan kän­ner in­te till om det finns nå­gon kopp­ling mel­lan de miss­tänk­ta och Ekerö.

Hän­del­sen ru­bri­ce­ras som för­sök till rån.

– Al­la fem är fri­giv­na, men de är fort­fa­ran­de miss­tänk­ta. Se­dan ska vi ha fort­satt dis­kus­sion med åkla­ga­ren om hur vi går vi­da­re i ären­det, sä­ger Box­i­ao Pan.

FO­TO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

STOPP. Läng­re än till Noc­ke­by­bron kom in­te de miss­tänk­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.