Ju­bi­le­um för konst­klas­si­ker på öar­na

Mälarö Tidning - - Mä­larö­ar­na -

För 30:e året i rad är det näs­ta helg dags för Konst­ring­en på Mä­larö­ar­na. 38 konst­nä­rer de­lar med sig av si­na als­ter till all­män­he­ten, bland an­nat i si­na hem. Sam­man­lagt rör det sig om 20 ut­ställ­ning­ar.

Sedan nät­ver­ket Konst­ring­en på Mä­larö­ar­na star­ta­de 1989 har den sista helgen i sep­tem­ber va­rit vikt åt Kon­strun­dan med sam­ma namn som nät­ver­ket.

Ar­range­mang­et in­leds re­dan på fre­da­gen med att konst­nä­rer­na ställer ut ett als­ter var vid Eke­by­hovs slott. Årets ut­bud be­står bland an­nat av ol­je­mål­ning­ar, hant­verk och sil­ver­smi­de.

På konst­ring­en.se finns kar­tor och be­skriv­ning av de oli­ka ut­ställ­ning­ar­na.

FO­TO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

VIS­NING. Al­la konst­nä­rer ställer ut ett als­ter på Eke­by­hovs slott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.