Så stor del av ka­kan

Mälarö Tidning - - Mä­larö­ar­na -

Att ett po­li­tiskt död­lä­ge rå­der på Mä­larö­ar­na kän­ner du re­dan till. Men vad står på spel egent­li­gen? Vi för­sö­ker re­da ut.

Ti­di­ga­re har Ekerös sty­ran­de al­li­ans haft en ma­jo­ri­tet i full­mäk­ti­ge. Men ef­ter va­let den 9 sep­tem­ber har den bor­ger­li­ga par­ti­ko­a­li­tio­nen – nu­me­ra ut­an Li­be­ra­ler­na – in­te läng­re ma­jo­ri­tet. För­del­ning­en av de 41 plat­ser­na i den be­sluts­fat­tan­de för­sam­ling­en har jäm­nats ut.

Där­med finns en rad möj- lig­he­ter – el­ler svå­rig­he­ter, be­ro­en­de hur man ser det.

Moderaterna är alltjämt Ekerös störs­ta par­ti, även om par­ti­et sjönk med över tio pro­cen­ten­he­ter. Men det var ock­så där den sto­ra man­dat­för­änd­ring­en sked­de. Moderaterna har, en­ligt Val­myn­dig­he­tens än så länge pre­li­mi­nä­ra re­sul­tat, tap­pat fem av si­na man­dat, från 16 till el­va.

Sam­ti­digt har Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na mer än för­dubb­lat sitt stöd med tre man­dat (från två till fem), Li­be­ra­ler-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.