Åta­las för sitt in­gri­pan­de – fick ve­ta det av jour­na­list

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jonas Måns­son 08-560 314 27 [email protected]

Han hjälp­te po­li­sen att ta fast die­sel­tju­var. Men nu åta­las Hel­gö­bon Niklas Krä­mer.

Det fick han dock in­te re­da på för­rän en jour­na­list ring­de.

Nya tu­rer i ären­det med Hel­gö­bon Niklas Krä­mer och hans age­ran­de vid en die­sel­stöld vin­tern 2017 har bli­vit en riksny­het.

Bak­grun­den, som Mä­larö Tid­ning ti­di­ga­re har skri­vit, var att Niklas Krä­mer ef­ter fle­ra die­sel­stöl­der mot fö­re­ta­get Närlun­da Schakt och trans­port sat­te upp en ka­me­ra som fil­ma­de en man som stal die­sel från om­rå­det.

Där­ef­ter åk­te han och en kol­le­ga till plat­sen och fång­a­de man­nen. Tju­ven hölls på plat­sen ge­nom att Niklas Krä­mer och kol­le­gan band fast man­nens ben och ar­mar med bunt­band tills po­li­sen kom. Ett så kal­lat en­vars­gri­pan­de, me­nar Niklas Krä­mer att det rör sig om.

Fick ve­ta av jour­na­list Kam­mar­å­kla­ga­ren Urs­zu­la Gra­bows­ka ser det på an­nat sätt. I bör­jan av sep­tem­ber läm­na­de hon in en stäm­nings­an­sö­kan till Sol­na tings­rätt.

Men att åtal ha­de väckts fick Niklas Krä­mer re­da på först två vec­kor se­na­re – när en jour­na­list på tid­ning­en Metro ring­de för att stäl­la frå­gor. Be­ske­det från tings­rät­ten kom på mejl i mån­dags.

– Jag har gans­ka myc­ket för­stå­el­se, men blev li­te ta­gen där och då. Det blev li­te spän­nan­de och oro­ligt att bli upp­ringd av en re­por­ter som viss­te mer om min fram­tid än vad jag själv viss­te, sä­ger han.

Att så sked­de är in­te fel me­nar råd­man­nen Martin Wey­ler. Från det att stäm­nings­an­sö­kan läm­nas in finns näm­li­gen en hand­lägg­nings­tid på 14 da­gar.

Niklas Krä­mer och kol­le­gan står nu åta­la­de miss­tänk­ta för ola­ga fri­hets­be­rö­van­de.

– Ett en­vars­gri­pan­de är strikt re­gle­rat i la­gen när och hur en­skil­da med­bor­ga­re som in­te är po­li­ser får gri­pa folk. Går det så lång tid som det har gått så är det ing­et en­vars­gri­pan­de läng­re, sä­ger Urs­zu­la Gra­bows­ka.

En­ligt hen­ne kan de­fi­ni­tio­nen tol­kas som att nå­gon ska tas på bar gär­ning.

– Det får in­te gå ett an­tal tim­mar och se­dan på eget be­våg gö­ras en be­vis­vär­de­ring och fånga en tjuv. Då ska det över­läm­nas till po­li­sen, sä­ger hon.

Hon gör be­döm­ning­en att det har gått för lång tid från hän­del­sen.

”Kan på­ver­ka min fram­tid” Niklas Krä­mer kän­ner en viss bit­ter­het över si­tu­a­tio­nen och vet in­te vad en fäl­lan­de dom kan in­ne­bä­ra.

– Ad­vo­ka­ter­na tror att det kom­mer lö­sa sig, men det är helt klart oro­ligt. Jag vet in­te vad kon­se­kven­ser­na kan bli och hur det kan på­ver­ka min fram­tid, sä­ger han.

Ef­ter den se­nas­te veckans pub­li­ci­tet kän­ner Niklas Krä­mer att han har fått stort stöd. Han har fun­de­rat på om han skul­le age­ra på sam­ma sätt om en lik­nan­de si­tu­a­tion dök upp.

– Jag tyc­ker in­te att jag har gjort fel när man ser till hel­he­ten. Ser man till det lag­mäs­si­ga för en­vars­gri­pan­det är det vis­sa som sä­ger att vi kom­mer bli fäll­da. Det ac­cep­te­rar jag. Men jag ha­de gjort om det, sä­ger Niklas Krä­mer.

Rät­te­gång­en äger rum den 5 feb­ru­a­ri.

FOTO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

ÅTAL. I vin­ter ska Niklas Krä­mer upp i rät­ten i ett mål om ola­ga fri­hets­be­rö­van­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.