Kom­mu­nen stäng­er sista HVB-bo­en­det

I år har ba­ra två en­sam­kom­man­de ung­do­mar an­vi­sats till Ekerö kom­mun. Un­der­la­get är för tunt för att fort­sät­ta dri­va HVB-verk­sam­het. Vid års­skif­tet avvecklas bo­en­det i Sten­ham­ra.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Da­ni­el Can­ner­vik 08-560 314 11 da­ni­el@malarotidning.se

Vi har sex ung­do­mar kvar nu, så det är ett li­tet un­der­lag och fle­ra tom­ma plat­ser.

Hös­ten 2015 blev de fö­re det­ta för­sko le lo­ka­ler­na i Sten­ham­ra ett till­fäl­ligt an­komst­bo­en­de för en­sam­kom­man­de ung­do­mar. Pla­ner­na möt­tes först av hård kri­tik från när­bo­en­de, men kri­ti­ken tyst­na­de snart.

Vid års­skif­tet ska det avvecklas. Un­der­la­get är för tunt för kom­mu­nen.

– En­sam­kom­man­de an­vi­sas in­te till kom­mu­ner­na i så stor ut­sträck­ning läng­re, så vi kan in­te ha verk­sam­he­ter som ba­ra står och vän­tar. Många kom­mu­ner sit­ter i den här sit­sen nu, om man har byggt upp en egen verk­sam­het hål­ler man just nu på att av­veck­la den, sä­ger Ing­er No­rin, en­hets­chef för in­teg­ra­tion på Ekerö kom­mun.

Ti­di­ga­re fanns även 22 HVB-plat­ser på Sunds­går­den på Fä­ringsö, men även des­sa har stängts un­der det se­nas­te året. På bo­en­det i Sten­ham­ra finns i dag 13 plat­ser, men det är ba­ra halv­fullt.

– Vi har sex ung­do­mar kvar nu, så det är ett li­tet un­der­lag och fle­ra tom­ma plat­ser. De fles­ta är dess­utom över 18 år nu och be­hö­ver trä­na på att kla­ra sig i eget bo­en­de.

Ska bo par­vis

Från års­skif­tet flyt­tar de till så kal­la­de trä­nings­lä­gen­he­ter i kom­mu­nen, där de får bo par­vis tills de går ut gym­na­si­et.

Fram­ti­da an­vis­ning­ar till Ekerö kom­mer hä­dan­ef­ter att hän­vi­sas till Sor­se­le kom- mun, en­ligt en över­ens­kom­mel­se mel­lan kom­mu­ner­na.

– Sor­se­le har en väl upp­byggd or­ga­ni­sa­tion och de vill gär­na be­hål­la den, men de har ock­så ett svik­tan­de un­der­lag på eg­na ung­do­mar, så de har teck­nat av­tal med fle­ra and­ra kom­mu­ner i lan­det, sä­ger Ing­er No­rin.

Även vård­bo­la­get At­ten­do drev ti­di­ga­re ett bo­en­de för en­sam­kom­man­de i Svart­sjö, men verk­sam­he­ten har i dag en an­nan in­rikt­ning.

Fas­tig­he­ten i Sten­ham­ra har se­dan länge fukt- och ven­ti­la­tions­pro­blem och kom­mer så små­ning­om att ri­vas. När det­ta sker är dock oklart.

FOTO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

TVÅ ÅR SE­DAN. Mä­larö Tid­ning har be­sökt bo­en­det fle­ra gång­er, som här i ok­to­ber 2016 när fö­re­stån­da­ren An­ne­li Wes­terlund spe­la­de tv-spel med ung­do­mar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.