vill räd­da skyt­tet

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Da­ni­el Can­ner­vik 08-560 314 11 da­ni­[email protected]

Mä­larö­ar­nas skytte­gil­le fick ny­li­gen läm­na sin skjut­ba­na på Lovö för gott.

Men Ekerös kom­mu­nal­råd väd­jar nu till Sta­tens fas­tig­hets­verk att änd­ra sig.

Mä­larö Tid­ning har vid fle­ra till­fäl­len skri­vit om de oli­ka tu­rer­na kring skyt­teklub­bens verk­sam­het på Lovö. Un­der byg­get av För­bi­fart Stockholm mås­te ba­nan va­ra vi­lan­de. Frå­gan har va­rit vad som skul­le hän­da ef­teråt.

Se­nast ons­da­gen den 19 sep­tem­ber skul­le Mä­larö­ar­nas skytte­gil­le ha läm­nat mar­ken, en­ligt be­slut från Kro­no­fog­den.

Men Ekerös kom­mu­nal­råd Adam Reu­ter­ski­öld (M) tyc­ker att Sta­tens fas­tig­hets­verk bor­de tän­ka om.

– Skjut­ba­nan på­ver­kas un­der bygg­ti­den, men det finns ingen­ting som hind­rar den när allt är klart, sä­ger Reu­ter­ski­öld, som själv sit­ter i en styr­grupp för för­bi­farts­pro­jek­tet.

Le­tar ge­men­sam lös­ning

I bör­jan av ok­to­ber ska han träf­fa fas­tig­hets­ver­kets ny­till­träd­da ge­ne­ral­di­rek­tör och kom­mer då att lyf­ta frå­gan om skjut­ba­nan som fun­nits på Lovö se­dan 1940- ta­let. Han vill se en ge­men­sam lös­ning för att räd­da den.

– Att den blir kvar är det mest grund­läg­gan­de, sä­ger han.

En­ligt Tra­fik­ver­ket kom­mer skjut­ba­nan att va­ra i vägen un­der bygg­ti­den, vil­ket med­för att skyt­tet mås­te pa­u­sas till­fäl­ligt. Vad som hän­der ef­teråt har Tra­fik­ver­ket inga syn­punk­ter på.

Sta­tens fas­tig­hets­verk val­de än­då att in­te för­länga ar­ren­de­av­ta­let med för­e­ning­en ef­ter bygg­ti­den. Hu­vud­skä­let har va­rit att skyt­te­verk­sam­he­ten in­te an­ses va­ra för­en­lig med om­rå­dets vär­de­bild se­dan om­rå­det blev na­tur­re­ser­va­tet för någ­ra år se­dan.

Men en­ligt Adam Reu­ter­ski­öld var det ett krav från fle­ra par­ter att bildan­det in­te skul­le på­ver­ka lo­ka­la för­e­nings­ak­ti­vi­te­ter. Att skyt­te in­te läng­re skul­le pas­sa in på Lovö hål­ler in­te, me­nar han.

– Det var en grund­bult att det in­te fick på­ver­ka jord­bruk, fö­re­ta­gan­de el­ler för­e­nings­liv, så det är väl­digt för­vå­nan­de att de ang­er det som ett skäl.

Var­för är det vik­tigt att skjut­ba­nan får va­ra kvar?

– Vi mås­te kun­na ha en säker jakt och en bra han­te­ring av tra­fik­ska­dat vilt. Många ja­gar på Ekerö och de mås­te kun­na trä­na nå­gon­stans. Skjut­ba­nor är väl­digt lät­ta att läg­ga ner, men svå­ra att pla­ce­ra, sä­ger Adam Reu­ter­ski­öld.

”Ing­et att tilläg­ga”

Sta­tens fas­tig­hets­verk står dock fast vid sitt be­slut och med­de­lar att man in­te kom­mer att änd­ra sig.

”Vi har i nu­lä­get in­te så myc­ket att tilläg­ga i frå­gan om skjut­ba­nan. Så länge för­ut­sätt­ning­ar­na för vårt ställ­nings­ta­gan­de är oför­änd­ra­de ser vi in­te nå­gon an­led­ning att ut­re­da frå­gan igen”, skri­ver fas­tig­hets­che­fen Ingrid Ljung i ett mejl till Mä­larö Tid­ning.

Det var en grund­bult att det in­te fick på­ver­ka jord­bruk, fö­re­ta­gan­de el­ler för­e­nings­liv, så det är väl­digt för­vå­nan­de att de ang­er det som ett skäl.

FOTO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

ÖVERGIVEN. Skjut­ba­nans mark på Lovö ägs av Sta­tens fas­tig­hets­verk.

FOTO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

VÄD­JAR. Adam Reu­ter­ski­öld (M) vill att skyt­tet ska få va­ra kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.