Mag­käns­lan kan stäl­la till det när rätt blir fel

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna -

Fö­re­ställ dig att du har fått nog ef­ter att nå­gon har gjort nå­got fel­ak­tigt som du har drab­bats ne­ga­tivt av en läng­re tid.

Fö­re­ställ dig även att det dy­ker upp en si­tu­a­tion där du har möj­lig­het att på ett gans­ka snabbt och en­kelt sätt sät­ta stopp för det som du har drab­bas av.

Du gör det som känns rätt och får där­med pro­ble­met ur värl­den. Du hyl­las som hjäl­te och får upp­märk­sam­het i na­tio­nell me­dia för ditt age­ran­de.

Gi­vet att det är in­om rim­li­ga grän­ser så tror jag att jag själv och de fles­ta med mig ha­de för­sökt gö­ra nå­got åt pro­ble­met och det känns in­te helt otro­ligt att själv ham­na i en så­dan si­tu­a­tion.

Men det är in­te all­tid som mag­käns­lan visar rätt. Den kan även stäl­la till det or­dent­ligt. Det kan ex­em­pel­vis vi­sa sig att du har bru­tit mot en lag och se­na­re åta­las för ditt hand­lan­de.

Pre­cis det har två Ekerö­kil­lar va­rit med om ny­li­gen. Dock ut­an att in­for­me­ras in­nan en jour­na­list ring­de och ställ­de frå­gor om hän­del­sen. Den här vec­kan har vi pra­tat med en av dem och i veckans tid­ning kan du lä­sa vad han kän­ner kring den si­tu­a­tion som har upp­stått.

Det är näs­tan svårt att in­te kän­na nå­got för kil­lar­na i frå­ga. Sam­ti­digt får in­te all­män­he­tens syn i sa­ken ha fö­re­trä­de i rätts­pro­ces­sen och mag­käns­la och ju­ri­dik ger oss in­te all­tid sam­ma svar.

Vik­tigt att tän­ka på är att in­te fö­re­gå rätts­pro­ces­sen och vi ska i all­ra högs­ta grad re­spek­te­ra de la­gar vi har att för­hål­la oss till.

På sam­ma sätt som åkla­ga­re och do­ma­re mås­te få gö­ra sitt jobb ut­i­från sam­ma la­gar.

JONAS MÅNS­SON Re­por­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.