Bo­en­det i Sten­ham­ra

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna -

I ok­to­ber 2015 blev det känt att den ti­di­ga­re för­sko­lan i Sten­ham­ra skul­le an­vän­das som an­komst­bo­en­de för en­sam­kom­man­de, då Stock­holms stad be­höv­de akut av­last­ning.

Be­slu­tet möt­tes först av hård kri­tik från när­bo­en­de. Tjäns­te­män på kom- mu­nen döds­ho­ta­des och lo­ka­ler­na vak­ta­des dyg­net runt.

Den 4 no­vem­ber kom ett 50-tal ung­do­mar till an­komst­bo­en­det. Så små­ning­om tyst­na­de kri­ti­ken.

Vid års­skif­tet be­höv­de Stockholm in­te läng­re hjälp, men Ekerö kom­mun val­de att fort­sät­ta an­vän­da lo­ka­ler­na. Den 5 januari 2016 om­vand­la­des verk­sam­he­ten i Sten­ham­ra till ett HVB-bo­en­de i Ekerö kom­muns re­gi. HVB är en för­kort­ning för Hem för vård el­ler bo­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.