Ekerös ung­do­mar ha­de ve­lat se an­nat val­re­sul­tat

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna - Da­ni­el Can­ner­vik 08-560 314 11 da­ni­[email protected]

Ett starkt C, svagt S och M som störs­ta par­ti. Så ha­de val­re­sul­ta­tet bli­vit om Ekerös sko­le­le­ver fått rös­ta i riks­dags­va­let.

När det är valår är det in­te ba­ra röst­be­rät­ti­ga­de som går till va­lur­nor­na. Un­der de sista två vec­kor­na fö­re val­da­gen gjor­de näs­tan 400 000 hög­sta­die- och gym­na­si­e­e­le­ver det­sam­ma runt om i lan­det.

I Ekerö kom­mun del­tog 905 ele­ver från fem oli­ka sko­lor i årets skol­val. Re­sul­ta­tet räk­nas na­tur­ligt­vis in­te, men det visar än­då hur ung­do­mar­na skul­le vil­ja se den po­li­tis­ka för­del­ning­en i riks­da­gen.

Och hur blev då re­sul­ta­tet? Jo, pre­cis som i kom­mu­nens rik­ti­ga val är Mo­de­ra­ter­na störs­ta par­ti med 23 pro­cent. Cen­ter­par­ti­et är näst störs­ta par­ti med 18,5 pro­cent, me­dan Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na är tred­je störst med 15,7 pro­cent. Mil­jö­par­ti­et får 14,4 pro­cent.

S in­te pop­pis So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ver­kar in­te va­ra sär­skilt po­pu­lä­ra bland Ekerös ung­do­mar. Par­ti­et ham­nar först på fem­te plats med 9,5 pro­cent av rös­ter­na. Li­be­ra­ler­na får 8,8 pro­cent och Väns­ter­par­ti­et 4 pro­cent.

Krist­de­mo­kra­ter­na ha­de fått läm­na riks­da­gen om Ekerös sko­le­le­ver ha­de fått väl­ja. Par­ti­et får knappt 3 pro­cent.

Myn­dig­he­ten för ung­doms- och ci­vil­sam­häl­les­frå­gor, MUCF, har re­ge­ring­ens upp­drag att sam­ord­na skol­va­len till­sam­mans med bland and­ra Sve­ri­ges elev­kå­rer, Ung me­dia Sve­ri­ge, Val­myn­dig­he­ten och Skol­ver­ket. Skol­va­lets upp­gift är att ge ele­ver­na möj­lig­het att bil­da sin egen po­li­tis­ka upp­fatt­ning, ta ställ­ning för ett par­ti och lä­ra sig om den de­mo­kra­tis­ka pro­ces­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.