Ekerö tap­par i nä­rings­livs­ran­king

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

År­li­gen ran­kar Svenskt Nä­rings­liv nä­rings­livskli­ma­tet i lan­dets 290 kom­mu­ner. Ran­king­en byg­ger bland an­nat på en­kätsvar från fö­re­ta­ga­re. I årets ran­king tap­par Ekerö 13 plat­ser till 99:e plats.

– Den tyd­li­gas­te sig­na­len till kom­mu­nen in­för den kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den är att fö­re­ta­gen vill att ser­vicen till fö­re­ta­gen be­hö­ver för­bätt­ras. På den faktorn ran­kas Ekerö fort­fa­ran­de lågt, i år plats 251. Även in­fra­struk­tu­ren upp­levs som ett stort be­kym­mer, sä­ger An­ni­ka Bröms, re­gi­on­chef på Svenskt Nä­rings­liv, i ett press­med­de­lan­de.

Sol­na top­par i bå­de lä­net och lan­det. Lägst i lä­net ran­kas Nynäs­hamn med en na­tio­nell 249:e plats.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

TAP­PAR. Kom­mu­nens nä­rings­livskli­mat ran­kas säm­re i år jäm­fört med i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.