Roslags­vat­ten ARN-an­mäls för fak­tu­ra

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

En kvin­na i Skå ha­de i ju­li be­ställt slam­töm­ning av upp­sam­lings­tank och tre­kam­mars­brunn. Tjäns­ten ut­för­des och kvin­nan fick en fak­tu­ra av Roslags­vat­ten.

Fak­tu­ran var hög­re än vad kvin­nan tyc­ker är skä­ligt. Kost­na­den var på 3 673 kro­nor varav 740 kro­nor var för lyft av två tunga brunns­lock. Kvin­nan har nu an­mält Roslags­vat­ten till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, ARN. Kvin­nan skri­ver i an­mä­lan att hon un­der 45 år har haft sam­ma tjänst och ald­rig in­for­me­rats om att loc­ken skul­le va­ra för tunga el­ler att al­ter­na­tiv fanns. Hon an­ser att hon in­te ska be­ta­la för nå­got hon in­te in­for­me­rats om och krä­ver de 740 kro­nor­na till­ba­ka.

FO­TO: SKÄRMDUMP WWW.ROSLAGS­VAT­TEN.SE

PENG­AR. Fak­tu­ran in­ne­höll en tjänst som en kvin­na in­te kän­de till. Nu vill hon ha peng­ar till­ba­ka från Roslags­vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.