Flask­blås­ning i Sten­ham­ra av­görs i högs­ta in­stans

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Da­ni­el Can­ner­vik 08-560 314 11 da­ni­el@ma­la­ro­tid­ning.se

Ska Ki­viks mus­te­ri i Sten­ham­ra få till­ver­ka flas­kor på nät­ter­na el­ler in­te? Den lång­drag­na tvis­ten om det låg­fre­kven­ta bull­ret från an­lägg­ning­en ska nu av­gö­ras i högs­ta in­stans.

När skåns­ka Ki­viks mus­te­ri blå­ser upp plast­flas­kor med tryck­luft i sin an­lägg­ning i Sten­ham­ra upp­står ett låg­fre­kvent bul­ler i när­om­rå­det. Lju­det kan vandra långt och har länge plå­gat de när­mas­te gran­nar­na.

Ki­viks kla­rar för­vis­so rikt­vär­de­na för in­om­hus­mil­jö­er och tomt­grän­ser, men i sep­tem­ber 2015 be­slu­ta­de Ekerö kom­muns mil­jö­nämnd än­då att be­grän­sa pro­duk­tio­nen till kloc­kan 06.00-22.00 på var­da­gar. Be­slu­tet togs med hän­vis­ning till lju­dets spe­ci­el­la ka­rak­tär, vil­ket kan an­ses va­ra stö­ran­de i det an­nars tys­ta vil­la­om­rå­det.

Ing­en sam­syn Ki­viks mus­te­ri vill dock ha obe­grän­sad pro­duk­tions­tid, me­dan gran­nar­na har ve­lat stop­pa flask­blås­ning­en helt.

Ti­di­ga­re i år val­de Markoch mil­jö­dom­sto­len att gå på mil­jö­nämn­dens lin­je, men Ki­viks över­kla­ga­de även den do­men.

Nu har må­let fått pröv­nings­till­stånd och kom­mer där­med att av­gö­ras i högs­ta in­stans – Mark- och mil­jö- över­dom­sto­len.

Mus­te­ri­et yr­kar nu på att Ekerö kom­muns mil­jö­nämnd ri­ver sitt ur­sprung­li­ga för­bud. Fö­re­ta­get stäl­ler sig kri­tiskt till den se­nas­te do­men i må­let och be­tviv­lar bland an­nat rik­tig­he­ten i be­slu­tet, då man me­nar att Mark- och mil­jö­dom­sto­len in­te på egen hand har lyss­nat på lju­det och där­för hel­ler in­te bor­de kun­na ut­ta­la sig om det.

Bo­la­get me­nar även att man ge­nom­fört al­la åt­gär­der som är eko­no­miskt rim­li­ga för att mins­ka bull­ret från flask­blås­ning­en.

FO­TO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

KI­VIKS. Det låg­fre­kven­ta bull­ret från mus­te­ri­et i Sten­ham­ra har bli­vit en seg­dra­gen tvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.