Reu­ter­ski­öld: Vi ska bli mer till­gäng­li­ga

Mälarö Tidning - - Tyck Om! - Adam Reu­ter­ski­öld (M), Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de

I för­ra vec­kans tid­ning läs­te jag två in­sän­da­re från med­bor­ga­re som ha­de kom­men­te­rat mitt svar till tid­ning­en an­gå­en­de val­re­sul­ta­tet. Det sam­la­de bud­ska­pet i de bå­da in­sän­dar­na var att ni an­såg att det in­te var in­for­ma­tio­nen som det var fel på, ut­an po­li­ti­ken, och att vi i Ekerö­al­li­an­sen in­te i till­räck­ligt hög grad sam­ar­be­tat och lyss­nat på er med­bor­ga­re.

I in­sän­dar­na fram­går att ni upp­fat­tat det som att vårt ar­be­te för en små­stad fo­ku­se­rar på tä­torts­om­rå­de­na men strun­tar i yt­ter­de­lar­na, att vi byg­ger höga hus och byg­ger bort den lands­bygd ni en gång flyt­ta­de till kom­mu­nen för. Upp­fatt­ning­en vi­sar på att vi in­te har lyc­kats för­med­la vår vi­sion på ett till­räck­ligt bra sätt. Vår vi­sion om en små­stad in­ne­bär in­te att vi byg­ger bort lands­byg­den, ut­an att vi ut­veck­lar kom­mu­nen i en la­gom takt för att be­hål­la vår lands­bygdska­rak­tär och und­vi­ka att bli en för­ort till Stock­holm. Det in­ne­bär att vi vill gö­ra din var­dag enkla­re och tryg­ga­re sam­ti­digt som vi ut­veck­lar den kommunala ser­vicen i he­la kom­mu­nen.

Med det sagt har vi ta­git till oss av er öns­kan om stör­re ly­hörd­het. Vi är in­te nöj­da med val­re­sul­ta­tet och kom­mer gö­ra allt vi kan för att åter för­tjä­na det för­tro­en­de som va­let tyd­ligt vi­sar att vi har för­lo­rat. I vårt fort­sat­ta po­li­tik­ut­veck­lings­ar­be­te kom­mer vi sö­ka ett ökat sam­ar­be­te och mer di­a­log med er som bor i kom­mu­nen. Vi vill kon­ti­nu­er­ligt ar­be­ta med med­bor­gar­di­a­log, en­kät­un­der­sök­ning­ar, dörr­knack­ning­ar och fort­sät­ta vå­ra stå­en­de kam­pan­jer på tor­get för att vi för­tro­en­de­val­da ska bli mer till­gäng­li­ga för er.

Vi vill ut­veck­la vårt ar­bets­sätt med kom­mu­ni­ka­tion och di­a­log i ett ti­di­ga­re ske­de sna­ra­re än en­kel­rik­tad in­for­ma­tion. Vi kom­mer att fort­sät­ta kom­ma med för­slag på en ut­veck­lad mo­de­rat po­li­tik för hur, ut­i­från era syn­punk­ter, Ekerö även i fort­sätt­ning­en ska va­ra Sve­ri­ges bäs­ta kom­mun att le­va och bo i.

Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.