”Vi har visst en di­a­log”

Mälarö Tidning - - Tyck Om! - Ord­fö­ran­de i Ekerö bo­stä­der Pe­ter Ös­ter­gren (KD), 1:e v. ord­fö­ran­de i Ekerö bo­stä­der (Adel­sö­bo) Ste­fan Wåh­lin (L), le­da­mot i Ekerö bo­stä­der (Adel­sö­bo)

I för­ra vec­kans num­mer av Mä­larö Tid­ning skri­ver SD:s nya full­mäk­ti­ge­le­da­mot Kent Ei­nars­son om Ekerö bo­stä­ders pla­ne­ra­de bygg­na­tion på Adel­sö.

Ei­nars­son på­står att Ekerö bo­stä­der in­te har en or­dent­lig di­a­log med den be­fint­li­ga bo­stads­rätts­för­e­ning­en på Sla­garvä­gen. Det­ta är fel. Bo­la­get har bå­de via sin ti­di­ga­re och nu­va­ran­de vd, samt via sty­rel­se­med­lem­mar, haft fle­ra sam­tal, mö­ten och dis­kus­sio­ner – vis­sa av dem ini­ti­e­ra­de av bo­stads­rätts­för­e­ning­en och vis­sa av Ekerö bo­stä­der – kring den pla­ne­ra­de bygg­na­tio­nen.

Vi­da­re skri­ver Ei­nars­son att man ”i stäl­let för en kon­struk­tiv di­a­log har gjort en bygg­lov­san­sö­kan, vil­ken av­sla­gits”. Bygg­nads­nämn­den har in­te av­sla­git nå­gon bygg­lov­san­sö­kan ut­an det är Ekerö Bo­stä­der som ef­ter en di­a­log med bygg­nads­nämn­dens tjäns­te­män och po­li­ti­ker be­slu­tat om­ar­be­ta det fram­lag­da för­sla­get. Or­sa­ken till det­ta var att bo­la­get vil­le byg­ga fy­ra lä­gen­he­ter i var­je hus- kropp vil­ket av vis­sa tol­ka­des som fler­bo­stads­hus som in­te skul­le va­ra tillå­tet en­ligt gäl­lan­de de­talj­plan. Ekerö bo­stä­der tog även fram ett al­ter­na­tivt för­slag med ba­ra två lä­gen­he­ter i var­je huskropp. Det­ta skul­le bli för dyrt. Av den­na or­sak för­de bo­la­get in­te fram det­ta för­slag.

Ef­ter dis­kus­sio­ner med re­pre­sen­tan­ter för bo­stads­rätts­för­e­ning­en fö­reslogs att man skul­le om­ar­be­ta de­talj­pla­nen och även att en del av lä­gen­he­ter­na ska bli bo­stads­rättslä­gen­he­ter. Ef­ter den­na av­stäm­ning har bo­la­get be­gärt en änd­ring av de­talj­pla­nen vil­ken nu är på gång ef­ter be­slut i Ekerö kom­mun.

Vi­da­re på­stås i in­sän­da­ren att ”bo­stads­rätts­för­e­ning­en kän­ner oro över pla­ner att pla­ce­ra ett stort an­tal ny­an­län­da i hy­res­rät­ter­na”. Det­ta är in­te kor­rekt. Ekerö bo­stä­der har ef­ter be­slut i kom­mun­full­mäk­ti­ge att för­de­la 40 pro­cent av al­la fri­gi­van­de lä­gen­he­ter till so­ci­al för­tur. Re­s­te­ran­de 60 pro­cent ska gå till bo­stads­kön. Bo­la­get kom­mer in­te att pla­ce­ra ett stör­re an­tal ny­an­län­da på just Adel­sö.

Ekerö bo­stä­der pla­ne­rar bygg­na­tion på fle­ra plat­ser i kom­mu­nen varav Adel­sö är en. Det sve­ri­ge­de­mo­kra­ten Kent Ei­nars­son skri­ver är allt­så in­te kor­rekt.

FO­TO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

Inge­mar Hertz (M), SVAR. Ekerö bo­stä­ders led­ning be­mö­ter kri­tik från för­ra vec­kans in­sän­da­re om byg­gen på Adel­sö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.