Tuf­fa­re ti­der för kom­mu­nen

Po­li­ti­ker­na ser ut att få en ut­ma­ning för att hål­la kom­mun­kas­san i schack

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Da­ni­el Can­ner­vik 08-560 314 11 da­ni­el@ma­la­ro­tid­ning.se

Vi står in­för en puc­kel och kom­mer att be­hö­va fler sko­lor och byg­ga om bå­de San­dud­den och Eke­by­hov.

Den som får det po­li­tis­ka an­sva­ret för Ekerö kom­muns eko­no­mi kan få en tuf­fa­re upp­gift än van­ligt. Åtstram­ning­ar kom­mer att krä­vas för att und­vi­ka un­der­skott och kla­ra in­ve­ste­ring­ar.

Me­dan väl­jar­na har fått rös­ta och po­li­ti­ker­na tving­ats till för­hand­lings­bor­det om vem som ska sty­ra Ekerö kom­mun på­går sam­ti­digt ett in­ten­sivt ar­be­te med bud­ge­ten för de kom­man­de åren.

Men de som får det po­li­tis­ka hu­vud­an­sva­ret för kom­mu­nens eko­no­mi ser ut att kun­na få en nå­got tuf­fa­re upp­gift än van­ligt. För det ser in­te helt ljust ut.

Kom­mu­nen har i många år gjort po­si­ti­va re­sul­tat, så även 2017 med plus 21 mil­jo­ner. Men för att kla­ra sto­ra in­ve­ste­rings­be­hov de när­mas­te åren kom­mer fle­ra åtstram­ning­ar att be­hö­vas för att und­vi­ka un­der­skott.

Ti­di­ga­re år har det i fle­ra po­li­tis­ka nämn­der fun­nits så kal­la­de vo­lym­mar­gi­na­ler som i slutän­dan bi­dra­git till po­si­ti­va re­sul­tat. Men de se­nas­te åren har mar­gi­na­ler­na mins­kat or­dent­ligt. Det­ta fram­går av ett be­sluts­do­ku­ment om för­ut­sätt­ning­ar­na för bud­get­ar­be­tet för åren 2019-2021.

Kom­mu­nens eko­no­mi­chef Ka­tin­ka Mad­sen flag­gar för att ris­ken för un­der­skott har för­stärkts och kom­mer att för­stär­kas yt­ter­li­ga­re, samt att lå­nen mås­te öka igen ef­ter att ha mins­kat en tid.

Be­hö­ver ef­fek­ti­vi­se­ra

Dess­utom kom­mer fort­sat­ta ef­fek­ti­vi­se­ring­ar att va­ra nöd­vän­di­ga i samt­li­ga nämn­der för att mins­ka kost­na­der­na.

– Ekerö är en väx­an­de kom­mun, vil­ket är po­si­tivt, och un­der vis­sa pe­ri­o­der ökar kost­na­der­na som följd av de­mo­gra­fi och be­döm­ning av ut­veck­ling­en av be­hov i verk­sam­he­ten mer än vad in­täk­ter­na ökar en­skil­da år, sä­ger Ka­tin­ka Mad­sen.

– Ef­fek­ti­vi­se­ring­ar och verk­sam­hets­ut­veck­ling är ett stän­digt på­gåen­de upp­drag och ska så va­ra. Men var­för mås­te be­lå­ning­en öka?

– Ekerö kom­mun är in­ne i en ex­pan­siv in­ve­ste­rings­pe­ri­od för att mö­ta be­hov i bland an­nat sko­lor, för­sko­lor och fri­tids­an­lägg­ning­ar.

En ökad lå­ne­vo­lym in­ne­bär dessvär­re även öka­de rän­te­kost­na­der för kom­mu­nen, sam­ti­digt som myc­ket ty­der på höj­da rän­te­ni­vå­er fram­ö­ver.

För Ekerös skat­te­un­der­lag är det en fort­satt till­växt. Men den år­li­ga till­väx­ten ser in­te

ut att bli li­ka hög fram­ö­ver som den va­rit de se­nas­te åren, en­ligt en pro­gnos av Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting. Dess­utom har Ekerös av­gift i det kommunala ut­jäm­nings­sy­ste­met höjts ef­ter ett riks­dags­be­slut från 2016, nå­got som vän­tas slå ige­nom fullt ut i år.

För att kun­na upp­rätt­hål­la kom­mu­nens be­tal­nings­för­må­ga nämns även för­sälj­ning av fas­tig­he­ter som en tänk­bar åt­gärd.

Vil­ken typ av fas­tig­he­ter kan det rö­ra sig om?

– Det vet vi in­te i nu­lä­get. Det är en frå­ga för po­li­tiskt ställ­nings­ta­gan­de fram­ö­ver, sä­ger Ka­tin­ka Mad­sen.

Vil­ka sum­mor det kan rö­ra sig om vill eko­no­mi­che­fen hel­ler in­te spe­ku­le­ra i.

Kom­mu­nal­rå­det Adam Reu­ter­ski­öld ( M) har lett Ekerös bor­ger­li­ga sty­re de se­nas­te fy­ra åren. Om han får fort­sät­ta i fy­ra år till är i skri­van­de stund än­nu oklart. Men han är med­ve­ten om de kom­man­de ut­ma­ning­ar­na.

– Det när­mas­te året ser sta­bilt ut för Ekerö kom­mun, men det hind­rar in­te att vi gör för­änd­ring­ar i go­da ti­der. Vi ser ett be­hov av att va­ra väl för­be­red­da när en låg­kon­junk­tur kom­mer och eko­no­min blir mer an­strängd än ti­di­ga­re. Vi står in­för en puc­kel och kom­mer att be­hö­va fler sko­lor och byg­ga om bå­de San­dud­den och Eke­by­hov, sä­ger han.

Hur ska en ne­ga­tiv ut­veck­ling brom­sas?

– Al­li­an­sens han­te­ring av eko­no­min har va­rit väl­digt an­svars­full och vi har gått med över­skott de se­nas­te åren. Vi har sat­sat på ef­fek­ti­vi­se­ring och di­gi­ta­li­se­ring de se­nas­te åren när det gått bra, det är vårt sätt att va­ra så för­be­red­da som möj­ligt.

Pa­ral­lellt med det på­gåen­de bud­get­ar­be­tet har bad­hus­pro­jek­tet lyfts upp som en ak­tiv po­li­tisk frå­ga.

Finns peng­ar­na till en sim­hall?

– Det är en del av de sats­ning­ar vi be­hö­ver gö­ra på verk­sam­hets­lo­ka­ler, då är det ock­så en kost­nads­ök­ning vi mås­te ta höjd för, sä­ger Adam Reu­ter­ski­öld.

Kom­mun­sty­rel­sen ska åter­kom­ma till kom­mun­full­mäk­ti­ge med ett för­slag i frå­gan.

BUDGETARBETE PÅ­GÅR. Kom­mu­nen har gjort po­si­ti­va re­sul­tat i många år, men de kom­man­de åren ser det ut att bli svå­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.