In­farts­par­ke­ring kan bli av­gifts­be­lagd 2019

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Pend­la­re och kom­mu­nen är över­ens. Kom­mu­nens in­farts­par­ke­ring­ar räc­ker in­te till.

Nu ska av­gift för par­ke­ring ut­re­das.

Den sto­ra in­farts­par­ke­ring­en vid kom­mun­hu­set rym­mer 270 bi­lar. Men det räc­ker in­te i nu­lä­get. Även vid Svan­ha­gen kan det va­ra svårt att hit­ta plats. Den till­fäl­li­ga in­farts­par­ke­ring­en vid Te­gel­bruks­vä­gen bru­kar ha plat­ser, men den an­vänds be­tyd­ligt mer än ti­di­ga­re. Den bil­den ger fle­ra läsare som Mä­larö Tid­ning har va­rit i kon­takt med.

Även Ekerö kom­mun ser ett pro­blem med si­tu­a­tio­nen.

– In­farts­par­ke­ring­en i Tapp­ström är över­be­lagd, den är be­kym­mer­sam, sä­ger Jo­nas Or­ring, kom­mu­nens tek­nik- och ex­plo­a­te­rings­chef.

Han upp­le­ver att pro­b­le- met har vux­it un­der en läng­re tid, men vill in­te spe­ku­le­ra i hur länge det har va­rit fullt.

Många kom­mer ut­i­från

Som or­sak till att plat­ser­na in­te räc­ker till ser han att de tas av bi­lis­ter som in­te är hem­ma­hö­ran­de i kom­mu­nen.

– 25 pro­cent av de som står där kom­mer från and­ra kom­mu­ner. Det är bygg­ar­be­ta­re, Ar­ri­vas per­so­nal och lä­ra­re på Tapp­ström som stäl­ler bi­len där som jobb­par­ke­ring, sä­ger Jo­nas Or­ring.

Just Ar­ri­vas per­so­nal tror han kan bi­dra till att det ti­digt på mor­go­nen är ont om plat­ser.

Nu ser kom­mu­nen över en lös­ning.

– Vi kom­mer att ge­nom­fö­ra en ut­red­ning. Syf­tet är att gå fram till po­li­ti­ken och av­gifts­be­läg­ga den för de bi­lar som in­te är hem­ma­hö­ran­de i kom­mu­nen. För­mod- li­gen blir det så att det blir av­gifts­be­lagd för så­da­na som in­te har må­nads­kort på SL, det kan bli någ­ra kro­nor per tim­me, sä­ger han.

Ut­reds i höst

På så vis ska fler väl­ja att åka kol­lek­tivt. En ini­ti­al tan­ke är att de som har ett ak­ti­ve­rat må­nads­kort på SL ska kun­na få ett par­ke­rings­till­stånd att läg­ga i vindru­tan.

Ut­red­ning­en ska ge­nom­fö­ras un­der hös­ten och vän­tas va­ra klar in­nan års­skif­tet

– Se­dan kom­mer vi att gå fram till po­li­ti­ken kans­ke förs­ta kvar­ta­let 2019. All ut­rust- ning som ska till kans­ke kan va­ra på plats till som­ma­ren, sä­ger Jo­nas Or­ring.

Den till­fäl­li­ga in­farts­par­ke­ring­en vid Te­gel­bruks­vä­gen blir kvar till april 2020. Jo­nas Or­ring upp­skat­tar att om­kring 40 av de 100 plat­ser­na an­vänds.

– Jag vet in­te om folk in­te hit­tar dit, el­ler om de tyc­ker att det är för långt, sä­ger han.

An­slu­ta till för­bi­far­ten

Lång­sik­tigt har kom­mu­nen för­hopp­ning­ar att kom­ma över­ens med Sta­tens fas­tig­hets­verk och Tra­fik­ver­ket och byg­ga en in­farts­par­ke­ring i an­slut­ning till För­bi­fart Stock­holm.

Jo­nas Or­ring tror in­te att Ka­ru­sell­plans av­gifts­be­lägg­ning el­ler fler pen­del­båtstu­rer har haft nå­gon ef­fekt på in­farts­par­ke­ring­ar­na.

25 pro­cent av de som står där kom­mer från and­ra kom­mu­ner.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

FULLT. Ett stort an­tal bi­lar står fel­par­ke­ra­de när par­ke­rings­ru­tor­na är fyll­da vid in­farts­par­ke­ring­en i Tapp­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.