Kom­mu­nen vän­tar på dom­stols­be­slut

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

En del av pro­jek­tet är att gö­ra en strand­pro­me­nad i om­rå­det. För det­ta krävs mudd­ring vid Tapp­ströms­ka­na­len. Ären­det lig­ger i dags­lä­get hos mark- och mil­jö­dom­sto­len som ska be­slu­ta om ett till­stånd. Jo­nas Or­ring, kom­mu­nens tek­nik- och ex­plo­a­te­rings­chef, hop­pas på ett god­kän­nan­de till and­ra kvar­ta­let 2019 och att då kun­na bör­ja byg­ga den de­len 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.