Se­rie­se­gern lyf­te Ekerös fot­bolls­da­mer till två­an

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­han Älgekrans

La­gan­dan och mo­ra­len har va­rit på topp un­der he­la sä­song­en trots svac­kan.

Ekerös fot­bolls­da­mer är kla­ra för di­vi­sion 2 – ef­ter en im­po­ne­ran­de sä­song.

Ekerös fot­bolls­da­mer säk­ra­de se­rie­se­gern i di­vi­sion 3 i den näst sista om­gång­en bor­ta mot Äng­by. I en jämn och tät match av­gjor­de Ekerös spe­ci­el­la mål­skytt Alice Rog­blad med mat­chens en­da mål.

– Att få av­gö­ra är såklart all­tid kul, men ef­tersom det av­gö­ran­de må­let kom rätt ti­digt i förs­ta halv­lek och Äng­by sat­te hård press ge­nom res­ten av mat­chen så kän­des la­gets käm­pain­sats som det mest av­gö­ran­de. Det var rik­tigt ner­vigt på slu­tet även om det kän­des som att vi ha­de över­ta­get, sä­ger Rog­blad.

Rivstart och hög mo­ral

Ekerö riv­star­ta­de sä­song­en med tio ra­ka seg­rar och ska­pa­de ett stort glapp ner till de ja­gan­de la­gen re­dan till som­marup­pe­hål­let.

– Vi har haft en fan­tas­tisk sä­song på många sätt vil­ket har vi­sat sig på re­sul­ta­ten. Vi går obe­seg­ra­de ge­nom he­la vår­sä­song­en. Vi av­gör fle­ra mat­cher i slut­mi­nu­ter­na vil­ket vi­sar på vår be­slut­sam­het och höga mo­ral, sä­ger Rog­blad.

Vän­de höst­svac­ka

En li­ten svac­ka un­der hös­ten gjor­de att la­gen bakom när­ma­de sig. Men tack va­re la­gan­dan och mo­ra­len i grup­pen tog sig Ekerö sam­man och av­slu­ta­de se­ri­en med tre ra­ka seg­rar och det blev till slut fem po­ängs mar­gi­nal ner till Lind­ha­gen på andra­plats.

– Höst­sä­song­en bör­ja­de bra men se­dan ham­nar vi i en svac­ka med tre för­lus­ter på rad. Vi ham­nar i ett lä­ge där två­an i ta­bel­len bör­jar knap­pa in på oss och vi mås­te bör­ja vin­na mat­cher för att säk­ra förstap­lat­sen, sä­ger Rog­blad och fort­sät­ter:

– Sagt och gjort. Vi be­stäm­mer oss för att vin­na. La­gan­dan och mo­ra­len har va­rit på topp un­der he­la sä­song­en trots svac­kan och vi har käm­pat för varand­ra i var­je match. Su­per­kul att fle­ra duk­ti­ga ju­ni­o­rer har kom­mit upp och stärkt la­get un­der sä­song­en, bå­de på trä­ning­ar och mat­cher, sä­ger hon.

Po­si­tiv kon­kur­rens

Även trä­na­ren Hen­rik Nilsson lyf­ter fram styr­kan i grup­pen som en an­led­ning till den lyc­ka­de sä­song­en.

– Jag tror hu­vud­an­led­ning­en till att vi lyc­kats är att vi lyc­kats be­hål­la vår stom­me med am­bi­tiö­sa, trä­nings­vil- li­ga och duk­ti­ga spe­la­re, sam­ti­digt som vi lyc­kats ska­pa ett po­si­tivt tryck i grup­pen ge­nom att slus­sa in duk­ti­ga ju­ni­o­rer, sä­ger han. Nu ser Hen­rik Nilsson fram emot en spän­nan­de sä­song i di­vi­sion 2 kom­man­de sä­song. – Vi är öd­mju­ka men lad­da­de in­för näs­ta år och kän­ner att dam- och tjej­spe­lar­na på Mälaröarna kom­mer att ha ett spän­nan­de år, sä­ger Nilsson.

FO­TO: KENT WI­BERG

SE­RIE­SEG­RA­RE. Ekerö jublar ef­ter att se­rie­se­gern är klar ef­ter bor­t­a­se­gern mot Äng­by.

FO­TO: EKERÖ IK

MÅL­SKYTT. Alice Rog­blad har öst in mål för Ekerö den här sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.