Nu kan du se ett fil­miskt Adel­sö

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Måns­son

En förs­ta trai­ler är släppt.

Nu vän­tar sömn­lö­sa nät­ter för Fara­vid Sval­fors af Ugglas som re­dan job­bar med en upp­föl­ja­re till den kom­man­de vi­king­a­fil­men.

I som­ras blev sko­gen på Adel­sö in­spel­nings­plats för den Hol­ly­wood­fi­nan­si­e­ra­de vi­king­a­fil­men ”Ru­ne of the de­ad”. Fil­men har star­ka Mä­larökopp­ling­ar och för­u­tom in­spel­nings­plat­sen är Ekerö­bon Fara­vid Sval­fors af Ugglas an­sva­rig för bland an­nat ma­nus.

Nu på­går klipp­ning och ny­li­gen släpp­tes två mi­nu­ter av fil­men på Youtu­be. Fara­vid Sval­fors af Ugglas kal­lar det dock för en tea­ser.

– Det kom­mer en läng­re trai­ler se­dan där man får en tyd­li­ga­re bild av be­rät­tel­sen. Det är som en li­ten tjuv­titt med en stäm­ning som vi vill för­med­la, sä­ger han.

Han gil­lar vad han har sett hit­tills.

– Vi är väl­digt nöj­da med fo­tot och Adel­sö­mil­jön var helt fan­tas­tisk att fil­ma i, sä­ger han.

De förs­ta da­gar­na ef­ter lan­se­ring­en loc­ka­de tea­sern stort in­tres­se och gav om­kring 30 000 vis­ning­ar.

– Fle­ra ka­na­ler har lad­dat hem vår tea­ser och de­lat själ­va, sä­ger han.

Ar­be­tet med fil­men har även upp­märk­sam­mats i lo­kal­me­dia på fle­ra håll lan­det.

– Även Mo­vi­e­zi­ne skrev, i min upp­fatt­ning är det den kanske störs­ta film­tid­ning­en on­li­ne i Sve­ri­ge och det är jät­testort, sä­ger han.

Näs­ta del i pro­ces­sen är att få klart film­mu­si­ken som just nu kom­po­ne­ras av Si­mon Köl­le och riks­spel­man­nen Per Run­berg.

Pla­nen är att få allt klart med ”Ru­ne of the de­ad” så ti­digt som möj­ligt 2019. Mä­larö­bor­na kan då få en chans att se fil­men in­nan den har pre­miär.

– Vi för en di­a­log med Ekerö kom­mun att gö­ra en för­hands­vis­ning i Er­ski­nesa­len. Det hop­pas vi få rätt att gö­ra av vår fi­nan­siär, sä­ger han.

För Fara­vid Sval­fors av Ugglas är det sam­ti­digt sömn­lö­sa nät­ter.

– På nät­ter­na skri­ver jag på ma­nu­set till upp­föl­ja­ren och även ett an­nat vi­king­a­pro­jekt, sä­ger han.

FO­TO: YOUTU­BE

SLÄPPT. En smyg­titt av vi­king­a­fil­men ”Ru­ne of the de­ad” med Moa Enqvist Stefans­dot­ter finns på nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.