Stöld och sa­bo­tage på golf­klubb

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Da­ni­el Can­ner­vik

På tre da­gar drab­ba­des tu­sen Mä­larö­hus­håll av strö­mav­brott för­ra vec­kan. Den ge­men­sam­ma näm­na­ren? Bäv­rar.

Vid sju­ti­den för­ra fre­da­gen för­svann plöts­ligt ström­men mitt i mor­gon­be­sty­ren för bo­en­de om­kring Gäll­staö. El­näts­bo­la­get El­le­vio fick in fle­ra sam­tal om en smäll i an­slut­ning till en nät­sta­tion på ön.

– Vi skic­ka­de ut per­so­nal och ef­ter en stund hit­ta­de de ett bä­ver­fällt träd un­ge­fär hund­ra me­ter från sta­tio­nen, sä­ger Jo­na­tan Björck, press­an­sva­rig på El­le­vio.

Tek­ni­ker­na kopp­la­de om nä­tet och in­om någ­ra tim- mar ha­de al­la fått till­ba­ka ström­men. Un­ge­fär 500 hus­håll be­rör­des som mest av av­brot­tet.

– Jag blev glad att jag hann bryg­ga kaf­fe i tid. För det fun­kar ju med ste­a­rin­ljus ock­så, sä­ger Ma­ria Agrell, en av de drab­ba­de på Gäll­staö.

Fa­mil­jens in­ter­netupp­kopp­ling slogs ut, men det gjor­de ing­et, be­rät­tar hon.

– Det gjor­de att bar­nen kom iväg till sko­lan i tid. Ibland är det li­te ro­ligt när na­tu­ren stäl­ler till det och man blir varse om att vi är en del av en pla­net.

Fal­lan­de träd Två da­gar ti­di­ga­re hän­de sam­ma sak, den gång­en på Fä­ringsö. Då var det en bä­ver i när­he­ten av Svart­sjö som fäll­de ett träd och slog ut ström­men i två tim­mar för 500 hus­håll i om­rå­det.

Att bäv­rar or­sa­kar elav­brott är ing­et unikt, även om den mänsk­li­ga fak­torn är be­tyd­ligt van­li­ga­re. Men två av­brott på kort tid in­om ett be­grän­sat om­rå­de är desto ovan­li­ga­re.

Kan man sä­ga att det var li­te otur för Ekerö­bor­na med två bä­ver­re­la­te­ra­de av­brott på tre da­gar?

– Ja, det får man ju än­då sä­ga. Ris­ken att en bä­ver ska ta ett träd som står just vid en led­ning är li­ten, sä­ger Jo­na­tan Björck på El­le­vio.

FO­TO: MOSTPHOTOS

GÄLLSTAÖBO. Ma­ria Agrell. BÄV­RAR. Kan stäl­la till det på många sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.