Gav in­sam­lings­ga­lan ett då­ligt sam­ve­te?

Mälarö Tidning - - News -

För­ra vec­kan skrev vi en upp­föl­jan­de ar­ti­kel om den in­sam­lings­ga­la som ar­ran­ge­ra­des till för­mån för Barn­can­cer­fon­den för någ­ra vec­kor se­dan. Ga­lan som bland an­nat bjöd på väl­gö­ren­hets­auk­tion och ar­tistupp­trä­dan­de i Tapp­ströms­sko­lan loc­ka­de in­te spe­ci­ellt många och det var en besviken ar­ran­gör som be­rät­ta­de om si­na känslor i ar­ti­keln.

Re­ak­tio­nen väck­te fle­ra lä­sa­res känslor. Men få be­kla­ga­de den sva­ga upp­slut­ning­en. I stäl­let vän­des en stor del av de Fa­ce­book-kom­men­ta­rer vi fick till vår ar­ti­kel mot ar­ran­gö­ren och att lä­sar­na in­te kän­de till ga­lan. Det kom även di­rekt fel­ak­ti­ga på­stå­en­den om att vi lo­kal­tid­ning­ar in­te ha­de in­for­me­rat om tid och plats.

Fak­ta är att bå­de vi och vår kon­kur­rent skrev varsin ar­ti­kel i god tid in­för. Även lo­kal­ra­di­on tog upp ar­range­mang­et. Vår ar­ti­kel blev dess­utom or­dent­ligt de­lad och gil­lad på nä­tet. Jag vet även att den ide­ellt ar­ran­ge­ra­de in­sam­ling­en ha­de af­fi­scher upp­sat­ta och det an­non­se­ra­des lo­kalt in­för.

Per­son­li­gen har jag svårt att se hur myc­ket mer som ha­de kun­nat gö­ras med tan­ke på att det just rör­de sig om en lo­kal eldsjäl som helt ide­ellt ställ­de upp för en god sak. Ut­an att ha nå­gon in­syn kan jag in­te tän­ka mig att det har fun­nits nå­gon stör­re mark­nads­fö­rings­bud­get.

Att det in­te nått ut till al­la är up­pen­bart, men jag kan in­te tän­ka mig att al­la de som gil­la­de och de­la­de vår ar­ti­kel var de som gick på ga­lan.

Det är ing­en trev­lig ton i kom­men­tarstrå­den. Kan det möj­li­gen va­ra så att många har fått då­ligt sam­ve­te över att de in­te gick dit och i stäl­let le­tar en syn­da­bock att skyl­la ifrån sig på och se­dan lå­ter det då­li­ga sam­ve­tet kom­ma till tals? Tänk att det ska va­ra så svårt att ha en trev­lig ton på nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.