Ate­is­ten Stur­mark i re­li­gi­ons­sam­tal

Mälarö Tidning - - Lugnet. -

Vad kan se­ku­lä­ra livs­å­skåd­ning­ar och re­li­giös tro lä­ra av varand­ra? Myc­ket, en­ligt Fä­ringsö för­sam­ling. På ons­dag kväll, den 17 ok­to­ber, har för­sam­ling­en bju­dit in för­fat­ta­ren, fi­lo­so­fen och de­bat­tö­ren Christer Stur­mark, ti­di­ga­re ord­fö­ran­de i Hu­ma­nis­ter­na, till Sten­ham­ra för­sam­lings­gård.

Där blir det ett sam­tal mel­lan Stur­mark och Yng­ve Gö­rans­son, präst i för­sam­ling­en, om re­la­tion och di­a­log mel­lan den krist­na tron och se­ku­lä­ra livs­å­skåd­ning­ar.

Sam­ta­let är en del i sam­tals­se­ri­en Re­li­gi­ons­di­a­log som Fä­ringsö för­sam­ling har ar­ran­ge­rat vid fle­ra till­fäl­len se­dan hös­ten 2015.

FO­TO: WIKIMEDIA

DI­A­LOG. Christer Stur­mark ska snac­ka om se­ku­la­rism med Fä­ringsö för­sam­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.