Fler po­li­ser ska till­sät­tas när­mas­te åren

Mälarö Tidning - - Lugnet. -

Lo­kal­po­lis­om­rå­det Väl­ling­by, där Ekerö in­går, har länge va­rit i be­hov av fler po­li­ser. De kom­man­de åren kan det där­för kom­ma att till­sät­tas fler nyutex­a­mi­ne­ra­de po­li­ser.

– Det har gjorts en ge­nom­gång av de oli­ka lo­kal­po­lis­om­rå­de­na som vi­sar att Väl­ling­by är ett av dem som är sämst be­man­nat. Där­för kom­mer vi att pri­o­ri­te­ras när kul­lar­na med nyutex­a­mi­ne­ra­de po­li­ser kom­mer de när­mas­te tre åren, sä­ger Samu­el Sjöö, po­lis.

I de­cem­ber till­trä­der en ny per­son rol­len som Ekerö­an­sva­rig. Hon he­ter Eli­se Ber­lin och job­bar i Sol­len­tu­na med brott i nä­ra re­la­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.