Läm­nar lands­tings­hu­set – klar för ett nytt upp­drag

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Ef­ter fy­ra år vän­tar nya ut­ma­ning­ar för Pe­ter Car­pe­lan (M), som nu läm­nar rol­len som lands­tings­råd.

Re­dan om någ­ra vec­kor vän­tar en ny tjänst.

Ef­ter 16 år som kom­mu­nal­råd i Ekerö läm­na­de mo­de­ra­ten Pe­ter Car­pe­lan den rol­len ef­ter va­let 2014. I stäl­let sat­sa­de han på en kar­riär in­om lands­tings­po­li­ti­ken där han un­der den se­nas­te man­dat­pe­ri­o­den har haft rol­len som forsk­nings- och per­so­nal­lands­tings­råd.

Nu läm­nar han det upp­dra­get för rol­len som se­ni­or råd­gi­va­re hos The La­by­rinth Pub­lic Af­fairs, som bland an­nat job­bar med stra­te­gisk po­li­tisk råd­giv­ning.

– Jag har fått möj­lig­he­ten att by­ta ba­na och gö­ra en an­nan kar­riär. De har upp­vak­tat mig att bör­ja hos dem och då kän­de jag att det lå­ter jät­te­spän­nan­de, sä­ger Pe­ter Car­pe­lan.

Han be­skri­ver det nya job­bet som en bryg­ga mel­lan det of­fent­li­ga och nä­rings­li­vet i oli­ka bran­scher.

Pe­ter Car­pe­lan har pa­ral­lellt med job­bet som lands­tings­råd även ver­kat i Ekerös lo­kal­po­li­tik. Se­dan hös­ten 2017 har han va­rit ord­fö­ran­de i Ekerös kom­mun­full­mäk­ti­ge.

– Jag tän­ker fort­sät­ta som fri­tids­po­li­ti­ker i Ekerö. Det är hem­ma­kom­mu­nen och jag har inga av­sik­ter att kli­va av de en­ga­ge­mang­en, sä­ger han.

I lands­tings­va­let tap­pa­de Mo­de­ra­ter­na man­dat, men en­ligt Pe­ter Car­pe­lan finns det ing­et sam­band med val­re­sul­tat och det fak­tum att han snart by­ter jobb.

– The La­by­rinth har fört sam­tal med mig se­dan lång tid till­ba­ka och vil­le att jag skul­le bör­ja hos dem. Nu tyck­te jag att det var ett bra till­fäl­le att gö­ra nå­got an­nat. Man blir in­te yng­re med åren så det gäl­ler att pas­sa på om man vill gö­ra nå­got an­nat, sä­ger han.

Pe­ter Car­pe­lan till­trä­der sin nya tjänst den 1 no­vem­ber.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

PÅ VÄG. Pe­ter Car­pe­lan gör si­na sista da­gar som forsk­nings- och per­so­nal­lands­tings­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.