Sty­rel­sen till kom­mu­nen: Ta gär­na över LSS-bo­en­det

Om LSS-bo­en­det Lug­net på Mun­sö mås­te stänga vid års­skif­tet kan Ekerö kom­mun få pro­blem. För­e­ning­en vill nu att kom­mu­nen tar över verk­sam­he­ten.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Da­ni­el Cannervik 08-560 314 11 da­ni­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

Si­tu­a­tio­nen på LSS-bo­en­det Lug­net på Mun­sö är kritisk. Det kun­de Mä­larö Tid­ning be­rät­ta för­ra vec­kan i sam­band med att en 78-årig fö­re det­ta sty­rel­se­le­da­mot i för­e­ning­en döm­des till tio må­na­ders fäng­el­se för för­sök till mord­brand och ola­ga hot mot LSS-bo­en­det och verk­sam­hets­che­fen.

Sam­ti­digt ris­ke­rar bo­en­det för nio per­so­ner med bland an­nat grav au­tism att läg­gas ner ef­ter en tur­bu­lent tid med in­ter­na stri­dig­he­ter.

Ar­bets­mil­jön har på sisto­ne bli­vit så pass då­lig att den in­ne­bär risk för bå­de ohäl­sa och olycks­fall på grund av hot och kränk­ning­ar. Ef­ter att ha hit­tat all­var­li­ga bris­ter i ar­bets­mil­jön vid en in­spek­tion i vå­ras krä­ver ver­ket nu att det sys­te­ma­tis­ka ar­bets­mil­jö­ar­be­tet styrs upp or­dent­ligt, bland an­nat med hjälp av en ex­tern re­surs.

Om kra­ven in­te har upp­fyllts vid års­skif­tet kom­mer Lug­nets verk­sam­het att för­bju­das och bo­en­det kan då stäng­as.

Ekerö kom­mun är upp­drags­gi­va­re till Lug­net och har ta­git del av Ar­bets­mil­jö­ver­kets be­slut och skri­vel­ser.

– Vi ser för­stås myc­ket all­var­ligt på hur lä­get har kom­mit att ut­veck­las, sä­ger Lena Bur­man Johansson, so­ci­al­chef på Ekerö kom­mun.

Hur all­var­lig be­dö­mer du att si­tu­a­tio­nen är?

– Den är rik­tigt be­kym­mer­sam, in­te minst nu med an­led­ning av Ar­bets­mil­jö­ver­kets be­sked till för­e­ning­en som in­ne­bär att verk­sam­he­ten mås­te stäng­as vid års­skif­tet om man in­te vid­tar ett stort an­tal åt­gär­der.

Känt till pro­ble­men länge

En­ligt Lena Bur­man Johansson har kom­mu­nen i uppe­mot två år känt till att det fun­nits pro­blem i Lug­nets verk­sam­het. För­ra hös­ten be­gär­de so­ci­al­kon­to­ret där­för att Inspektionen för vård och om­sorg, IVO, skul­le gö­ra en till­syn av verk­sam­he­ten. Den har än­nu in­te av­slu­tats.

– Pa­ral­lellt med IVO:s till­syn har vi från kom­mu­nens si­da även för­tä­tat vår in­di­vidupp­följ­ning för att sä­ker­stäl­la att de bo­en­de har ett bra och tryggt om­hän­der­ta­gan­de.

Om för­e­ning­en in­te har upp­fyllt Ar­bets­mil­jö­ver­kets krav vid års­skif­tet mås­te verk­sam­he­ten stänga. Då ris­ke­rar de nio per­so­ner som i dag bor på Lug­net for­mellt sett att bli bo­stads­lö­sa. Kom­mu­nen har det yt­ters­ta an­sva­ret för att samt­li­ga per­so­ner har fort­satt bo­en­de och dag­lig verk­sam­het även om Lug­net skul­le stäng­as.

– Det är vik­tigt att bå­de bo­en­de och när­stå­en­de kan kän­na trygg­het. Där­för har vi på­bör­jat ett ar­be­te för att se över al­ter­na­ti­va sce­na­ri­er om verk­sam­he­ten skul­le kom­ma att läg­gas ner. Det är ett ar­be­te som själv­klart in­te är klart än­nu men som är pri­o­ri­te­rat från vår si­da, sä­ger Lena Bur­man Johansson.

Kan kom­mu­nen ga­ran­te­ra att al­la kom­mer att ha fort­satt bo­en­de även om verk­sam­he­ten stängs?

– Det är de­fi­ni­tivt ing­en önsk­värd si­tu­a­tion för nå­gon, men vi mås­te ord­na det på nå­got sätt.

Vill att kom­mu­nen tar över

I kom­mu­nen finns i dag tolv LSS­bo­en­den med sam­man­ta­get ett 80-tal plat­ser.

Kom­mu­nen be­gär­de ny­li­gen en skrift­lig re­do­gö­rel­se av hur för­e­ning­en Lug­net tän­ker han­te­ra Ar­bets­mil­jö­ver­kets be­slut.

– Vi har fått ett kort svar, men vi kom­mer att be­gä­ra yt­ter­li­ga­re för­tyd­li­gan­den då vi be­dö­mer att det sva­ret in­te är till­räck­ligt ut­för­ligt, sä­ger Lena Bur­man Johansson.

Vid ett ex­train­satt mö­te i mån­dags kväll be­slu­ta­de Lug­nets för­e­nings­sty­rel­se även att be kom­mu­nen att ta över verk­sam­he­ten. När den här tid­ning­en gick i tryck ha­de kom­mu­nen än­nu in­te mot­ta­git för­e­ning­ens for­mel­la för­frå­gan.

– Vi ge­nom­för även ett ar­be­te för att upp­fyl­la Ar­bets­mil­jö­ver­kets krav, vi hål­ler på att re­kry­te­ra en ny verk­sam­hets­chef och har även an­li­tat en ex­tern re­surs in­om fö­re­tags­häl­so­vår­den. Men vi mås­te ock­så ha en plan B om Ar­bets­mil­jö­ver­ket sä­ger i de­cem­ber att det in­te hål­ler, sä­ger Cor­ne­lis Saers, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Lug­net.

Själv är han skep­tisk till att för­e­ning­en kan lö­sa si­tu­a­tio­nen på egen hand.

– Det är ba­ra att in­se att det är för myc­ket myn­dig­hets­kri­tik för att vi ska kun­na fort­sät­ta, sä­ger han.

Det är de­fi­ni­tivt ing­en önsk­värd si­tu­a­tion för nå­gon, men vi mås­te ord­na det på nå­got sätt.

FO­TO: DA­NI­EL CANNERVIK

GRUPPBOENDE. In­ter­na stri­dig­he­ter med hot och rätts­li­ga ef­ter­spel har lett till en all­var­lig ar­bets­mil­jö på Lug­nets LSS-bo­en­de på Mun­sö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.