Ra­pa­port är till­ba­ka i bac­ken ef­ter knä­ska­dan

Mä­larötje­jen He­le­na Ra­pa­port, 24, är till­ba­ka i bac­kar­na ef­ter hen­nes knä­ska­da. Nu blic­kar hon mot vin­terns VM i Åre.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­han Äl­gekrans

Det kom­mer bli så jäk­la häf­tigt.

In­för den för­ra sä­song­en kän­de sig den al­pi­na lands­lagså­ka­ren He­le­na Ra­pa­port, 24, star­ka­re bå­de men­talt och fy­siskt än ti­di­ga­re. Men sä­song­en tog slut in­nan den knappt hann bör­ja för den ta­lang­ful­la far­tå­ka­ren. Un­der en trä­ning i Schweiz föll hon och ådrog sig en knä­ska­da som höll hen­ne bor­ta he­la sä­song­en. Trots att knäs­ka- dan krä­ver en ex­tra lång start­sträc­ka ser hon nu åter ljust på fram­ti­den.

– Knä­ska­dan från för­ra året krä­ver en li­ten start­sträc­ka, men det går bra och ser rik­tigt ljust ut. Jag är laddad för en stark come­back och pep­pad på en ny, vik­tig sä­song, sä­ger hon.

För­sä­song­en har gått bra. Hon har va­rit på lä­ger bå­de i Chi­le och i schwei­zis­ka Saas Fee. Nu när­mast åker hon till USA och Cop­per Mountain där lands­la­get be­fin­ner sig stör­re de­len av no­vem­ber för att va­ra re­do in­för täv­lings­pre­miä­ren i La­ke Lou­i­se. En täv­ling hon ser fram emot.

– La­ke Lou­i­se ska bli rik­tigt spän­nan­de. Jag har åkt där för­ut och van­ligt­vis är det per­fek­ta för­hål­lan­den där, även om man går ut sent i start­fäl­tet, sä­ger He­le­na Ra­pa­port.

Men sä­song­ens sto­ra mål lig­ger läng­re fram i vin­ter, näm­li­gen hem­ma-VM i Åre i feb­ru­a­ri där hon dröm­mer om att de­bu­ten på ett se­ni­orVM sker.

– Det pir­rar i he­la krop­pen när jag tän­ker på hem­maVM i Åre, det kom­mer bli så jäk­la häf­tigt. Det vo­re en dröm som går i upp­fyl­lel­se att få gö­ra de­but i världs­mäs­ter­skap in­för hem­ma­publik, fa­milj och vän­ner, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Jag ska gö­ra allt för att kva­la in och få en start­plats. Det tas dock in­te ut för­rän nå­gon vec­ka in­nan så tills dess är det fo­kus på världs­cu­pen och att ta mi­na förs­ta po­äng, sä­ger He­le­na Ra­pa­port.

FO­TO: AN­DERS ROBERTSSON

COME­BACK. He­le­na Ra­pa­port ät till­ba­ka i bac­kar­na ef­ter den tuf­fa knä­ska­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.