När dju­ren ham­nar i nöd ryc­ker Ekerös brand­kår ut

När kor och häs­tar ham­nar i nöd nå­gon­stans i lä­net ryc­ker Ekerös brand­män ut. Sta­tio­nen har näm­li­gen ut­rust­ning och spe­ci­a­list­kun­skap som ing­en an­nan har.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Da­ni­el Cannervik 08-560 314 11 da­ni­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

Näs­tan al­la sta­tio­ner har nå­gon form av spe­ci­al funk­tion.

Ny­li­gen tril­la­de en häst ner i en pool i en vil­la­träd­gård i Upp­lands Väs­by ef­ter att ha bra­kat ner ge­nom täck­plå­ten. Men rädd­nings­tjäns­ten lyc­ka­des räd­da häs­ten ge­nom att snick­ra ihop en pro­vi­so­risk ramp och le­da häs­ten upp ur poo­len.

En­ligt upp­gift var äga­ren till häs­ten ute och red när hon ram­la­de av och häs­ten stack i väg. Hon ha­de då sprung­it och le­tat ef­ter häs­ten och till sist hit­tat den i vil­la­träd­går­den. Häs­ten, som var re­jält upp­ja­gad, ha­de för­sökt ta sig upp och då skra­pat be­nen, men var i öv­rigt oskadd. En dit­kal­lad ve­te­ri­när kun­de ge häs­ten en lug­nan­de spru­ta.

I in­sat­sen del­tog per­so­nal från den lo­ka­la brand­kå­ren.

Men även en grupp från Ekerö fanns på plats.

För när djur ham­nar i nöd nå­gon­stans i lä­net, då ryc­ker Ekerös brand­män ut. Sta­tio­nen har i snart tio år va­rit en så kal­lad läns­re­surs för djur­rädd­ning. Här finns rätt ut­rust­ning och kun­skap som ing­en an­nan sta­tion har.

– Näs­tan al­la sta­tio­ner har nå­gon form av spe­ci­al­funk­tion. Stock­holm är ex­em­pel­vis dykre­surs, Ty­resö har re­prädd­ning och Ha­ninge tung­rädd­ning. För Ekerös del har det bli­vit djur­rädd­ning. Det var nog na­tur­ligt att läg­ga det på oss ef­tersom vi har många häs­tar och nöt­djur i kom­mu­nen, sä­ger Mag­nus Li­bert, styr­ke­le­da­re på Ekerös brand­sta­tion, som in­går i Sö­der­törns brand­för­svars­för­bund.

Sta­tio­nen har där­för ta­git fram ett kon­cept med en spe­ci­al­ut­rus­tad band­vagn för att kun­na ploc­ka upp sto­ra tam­djur i nöd. Mag­nus Li­berts grupp är den som har an­svar för band­vag­nen och ge­men­samt tar de fram öv­ning­ar för den och ut­veck­lar den.

– Band­vag­nen har en så kal­lad stic­ka, som en kran, så att dju­ren kan vin­schas upp. Dess­utom har vi en mas­sa rem­mar och lyft­se­lar i den.

”In­tres­san­ta larm”

Per­so­na­len har även fått ut­bild­ning i hur de ska han­te­ra de sto­ra dju­ren när olyc­kan är fram­me.

– Många av oss brand­män tyc­ker att det här är gans­ka in­tres­san­ta larm, vi gör ju stor skill­nad. Fram­förallt när det gäl­ler häs­tar­na, de är väl­digt om­hul­da­de och of­ta är det som att det är nå­gons barn man räd­dar, sä­ger Mag­nus Li­bert.

Hit­tills i år har Ekerös rädd­nings­tjänst fått åka på ett 20-tal larm runt om i lä­net. Mesta­dels är det häs­tar och kor de får ryc­ka ut för att ta hand om, of­tast för att de sökt sig till vatt­net men gått ut för långt.

– Nu i som­mar har det va­rit li­te spe­ci­ellt när det var så varmt och torrt med ett läg­re vat­ten­stånd. Då be­hö­ver dju­ren gå ut läng­re för att kom­ma till vatt­net, men där är det myc­ket le­ra och då fast­nar de.

Men det kan ock­så va­ra en del li­te ud­da larm. För någ­ra år se­dan fick en grupp hjäl­pa en get som ha­de fast­nat i en brunn. Vid ett an­nat till­fäl­le var det en orm som be­höv­de hjälp att kom­ma ut från en fas­tig­het på Ekerö.

– Det är ju in­te vårt jobb egent­li­gen, men den var där den in­te skul­le va­ra, sä­ger Mag­nus Li­bert.

Ekerös brand­sta­tion är även läns­re­surs vid sto­ra brän­der, till ex­em­pel in­du­stri­brän­der, och har även ut­rust­ning för det­ta i form av skum- och vat­ten­ka­no­ner. Men den ut­rus­ning­en an­vänds säl­lan.

FO­TO: DA­NI­EL CANNERVIK

RE­SURS. Mag­nus Li­bert är styr­ke­le­da­re för den grupp brand­män som har sär­skilt an­svar för den spe­ci­al­ut­rus­ta­de band­vag­nen.

FO­TO: DA­NI­EL CANNERVIK

RE­DO. Dju­ren kan vin­schas upp med hjälp av en mind­re kran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.