DE­RAS PLAN: MAKTSKIFTE

Här är ko­a­li­tio­nen som ska för­sö­ka ta över sty­ret.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Text: Da­ni­el Cannervik & Jonas Månsson |

Det blir nog inga stör­re svå­rig­he­ter att få till en po­li­tik som gyn­nar Ekerö.

Lik­som på riks­pla­net har Ekerös po­li­tis­ka fram­tid va­rit oviss se­dan va­let. Po­li­ti­ker­na har sut­tit vid för­hand­lings­bor­den och va­rit knäpp­tys­ta – tills härom­da­gen.

Frå­gan har he­la ti­den va­rit vil­ken väg Li­be­ra­ler­na skul­le ta. Åter­före­nas med den i dag sty­ran­de al­li­an­sen? El­ler sö­ka sam­ar­be­te väns­terut över block­grän­sen?

Det blev till slut det sist­nämn­da al­ter­na­ti­vet.

– Vi har pra­tat runt med al­la par­ti­er ef­ter va­let och har ef­ter­hand lan­dat i att vi vill gå in i för­hand­ling­ar med S, MP och Ö för att se om vi kan bil­da en ko­a­li­tion där. Vi tror att vi har go­da chan­ser att få ige­nom vå­ra po­li­tis­ka frå­gor, sä­ger Gö­ran Hell­malm, grupple­da­re för Li­be­ra­ler­na.

– Men vi mås­te va­ra över­ens om po­li­tis­ka frå­gor och vi mås­te va­ra över­ens om en bud­get. Där är vi in­te fär­di­ga än, sä­ger han. Var­för har det ta­git så lång tid att kom­ma fram till det här?

– Det är en lång pro­cess och många män­ni­skor in­blan­da­de. Vi har ett kne­pigt par­la­men­ta­riskt lä­ge, så ef­ter­tan­ke be­hövs. Det hand­lar om ett an­svars­ta­gan­de för kom­mu­nen som ska fun­ge­ra i fy­ra år, då mås­te det va­ra or­dent­ligt ge­nom­tänkt. Så Ekerö står in­för ett maktskifte? – Ja, det ty­der på det. Har det va­rit myc­ket kom­pro­mis­ser?

– Det är det all­tid, men det finns en stor öd­mjuk­het in­om oss fy­ra par­ti­er om att ge och ta för det ge­men­sam­mas bäs­ta, sä­ger Gö­ran Hell­malm.

Fyr­par­ti­ko­a­li­tio­nen har ing­en egen ma­jo­ri­tet i kom­mun­full­mäk­ti­ge, ut­an sam­lar en­dast 18 av de 41 man­da­ten, gente­mot al­li­an­sens 17 man­dat. Nå­gon form av stöd från and­ra par­ti­er kom­mer där­för att bli nöd­vän­digt för att få ige­nom po­li­ti­ken.

Krävs för­ank­ring

Men dis­kus­sio­ner upp­ges fort­fa­ran­de fö­ras med and­ra par­ti­er.

– Vi har fört sam­tal med al­la par­ti­er och väl­kom­nar sam­ver­kan med and­ra par­ti­er. Och om ing­en vill?

– Då är det ett mi­no­ri­tets­sty­re. Det blir ett svå­ra­re sätt att sty­ra och häng­er på att man får för­ank­ring i av­gö­ran­de be­slut, men det har fun­kat i många and­ra kom­mu­ner.

Block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te är in­te helt nytt för Ekerö. Un­der en pe­ri­od på 1980-ta­let styr­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na kom­mu­nen till­sam­mans med Li­be­ra­ler­na och Cen­ter­par­ti­et.

Men rol­len som op­po­si­tions­par­ti kan i längden va­ra fru­stre­ran­de och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har upp­levt att den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten in­te har ve­lat bju­da in till bre­da­re po­li­tis­ka sam­tal. Att nu få ta över sty­ret är det mest rim­li­ga, en­ligt Han­na Svensson, grupple­da­re för par­ti­et.

– Vi är stör­re än al­li­an­sen, så det är en mer rim­lig väg. Vi är fy­ra gans­ka jämn­sto­ra par­ti­er som vill åt sam­ma håll när det gäl­ler ut­veck­ling­en av kom­mu­nen.

Hon hop­pas dock att ko­a­li­tio­nen kan ut­ö­kas till ett ma­jo­ri­tets­sty­re.

– Vi hop­pas på att block­po­li­ti­ken kan spräc­kas upp li­te mer. På na­tio­nell ni­vå har Cen­ter­par­ti­et va­rit väl­digt tyd­li­ga med att in­te sty­ra med stöd av SD och jag hop­pas att se står upp för det även här. Har ni pra­tat om kom­mu­nal­råds­pos­ten?

– Nej, nu in­le­der vi för­hand­ling­ar för att hit­ta en ge­men­sam väg. Pos­ter­na får kom­ma un­der för­hand­ling­ar­na, sä­ger Han­na Svensson.

”Inga svå­rig­he­ter”

De­si­ree Björk, grupple­da­re för Öpar­ti­et, är op­ti­mis­tisk in­för ett sam­ar­be­te.

– Det blir nog inga stör­re svå­rig­he­ter att få till en po­li­tik som gyn­nar Ekerö, men det blir ett gi­van­de och ta­gan­de, sä­ger hon.

Ulrika San­din, grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et, hop­pas på mer grön po­li­tik med den nya ko­a­li­tio­nen.

– Vi ser ju nu att när Ekerö väx­er är det ex­tra vik­tigt att håll­bar­hets­per­spek­ti­ven kom­mer in. Ekerö är ef­ter­satt på de om­rå­de­na. Men även de­mo­kra­ti­a­spek­ten, att för­ank­ra be­slut så att med­bor­gar­na kän­ner sig in­vol­ve­ra­de i hur Ekerö kom­mun ska växa, sä­ger hon.

Tids­ra­men för de fy­ra par­ti­er­nas för­hand­ling­ar kom­mer dock att va­ra snäv. Re­dan nu på tis­dag, den 23 ok­to­ber, är det dags för ett så kal­lat kon­sti­tu­e­ran­de sam­man­trä­de i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Då ska full­mäk­ti­ges pre­si­di­um väl­jas.

– Det blir den förs­ta stö­te­ste­nen för oss, att va­ra eni­ga om det, sä­ger Li­be­ra­ler­nas Gö­ran Hell­malm.

In­om någ­ra vec­kor ska par­ti­ko­a­li­tio­nen även pre­sen­te­ra en po­li­tisk sam­ar­bets­platt­form med vil­ka frå­gor som ska pri­o­ri­te­ras un­der man­dat­pe­ri­o­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.