Lä­gen­hets­ho­tel­let klart i vår

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jonas Månsson 08-560 314 27 [email protected]­la­ro­tid­ning.se

Ett år dröj­de byg­get av lä­gen­hets­ho­tel­let på Bryg­ga­vä­gen. Men nu när­mar sig bygg­star­ten.

En av mål­grup­per­na blir lång­vä­ga för­bi­farts­ar­be­ta­re.

För­ra hös­ten pre­sen­te­ra­des Li­fe­ti­me Ekerö som ett nytt bo­stads­kon­cept på Bryg­ga­vä­gen. Tan­ken var lä­gen­hets­ho­tell och bo­stads­rät­ter för kort­tids­bo­en­de där äga­ren max fick bo el­va må­na­der om året, men in­te folk­bok­fö­ra sig.

Pla­nen var att allt skul­le stå klart i år. Byg­get har dröjt, men nu är det snart dags.

– Dels är det den all­män­na kon­junk­tu­ren och det har va­rit svårt att få fi­nan­sie­ring av ett så stort byg­ge. Nu har vi änt­li­gen löst det och vi har bör­jat med mark­ar­be­ten och kom­mer att byg­ga un­der de­cem­ber, ja­nu­a­ri och feb­ru­a­ri. Se­dan kom­mer det att stå fär­digt nå­gon gång i mars tro­ligt­vis, sä­ger bygg­her­ren Fred­rik Löwen­hi­elm.

Ef­ter­frå­gan på de pri­vat­äg­da lä­gen­he­ter­na var dock svalt, så i stäl­let blir det ett renod­lat fö­re­tags­ho­tell.

– Ini­ti­alt kom­mer de att fo­ku­se­ra på de som byg­ger För­bi­fart Stock­holm, sä­ger han.

Han kän­ner att bo­en­de­kon­cep­tet är ef­ter­frå­gat.

– Ett van­ligt ho­tell ha­de kanske in­te plat­sat el­ler be­hövts just där. Men just det här att kun­na er­bju­da nå­got för läng­re vis­tel­ser, en till fy­ra må­na­der för folk som är och job­bar i Ekerö känns su­per­kul, sä­ger Fred­rik Löwen­hi­elm.

Fö­re­tags­ho­tel­let kom­mer att dri­vas av fö­re­ta­get Ea­sy­flat.

– De är an­sva­ri­ga för att fyl­la det och se till att all­ting fun­kar, sä­ger Fred­rik Löwen­hi­elm.

Bör­jar med pål­ning Ef­tersom mar­ken är le­rig vän­tar till att bör­ja med pål­ning på bygg­plat­sen som lig­ger på Bryg­ga­vä­gen i kur­van mel­lan Al­ver­bäcks blom­mor och Wiklunds snic­ke­ri.

To­talt rör det sig om 60 lä­gen­he­ter i två huskrop­par.

– De byggs i en svensk hus­fa­brik ut­an­för Va­ra. Där byggs all­ting och se­dan sätts allt upp på plats ef­ter­hand som det är klart. Att sät­ta det på plats går väl­digt fort, man be­hö­ver ba­ra mon­te­ra ihop det och kopp­la in av­lopp och el, sä­ger han.

FO­TO: ILLUSTARTION: JAN SIFVERT

Fred­rik Löwen­hi­elm. BO­STAD. Pro­jek­tet Li­fe­ti­me Ekerö hop­pas kun­na loc­ka de som till­bring­ar en be­grän­sad tid i kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.