Mer peng­ar till pe­da­go­gis­ka lun­cher

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jonas Månsson 08-560 314 27 [email protected]­la­ro­tid­ning.se

Skol­ma­ten fick mer peng­ar i fjol. Men Ekerö lig­ger än­då en bit un­der riks­snit­tet.

Or­sa­ken till kost­nads­ök­ning­en är en sats­ning på pe­da­go­gis­ka lun­cher.

Kost­na­den för skol­mat per grund­sko­le­e­lev och år låg för­ra året på 5 300 kro­nor i Ekerö kom­mun. Det är en ök­ning med tu­sen kro­nor jäm­fört med 2016. Men det är in­te ma­ten som har bli­vit dy­ra­re. I stäl­let har ett po­li­tiskt be­slut bi­dra­git till hög­re kost­na­der.

– Vi räk­nar all­tid med att livs­me­dels­pri­ser­na ökar nå­got från ett år till ett an­nat. Men jag skul­le in­te sä­ga att det är det som syns mar­kant. Det har att gö­ra med att de pe­da­go­gis­ka mål­ti­der­na har sub­ven­tio­ne­rats yt­ter­li­ga­re så att pri­set sänk­tes för pe­da­go­ger­na, sä­ger My Be­rens­son, kost­chef för för­sko­la och sko­la i Ekerö kom­mun.

Pe­da­go­gis­ka mål­ti­der in­ne­bär att lä­ra­re äter till­sam­mans med ele­ver­na och del­tar i mål­ti­den med sällskap och sam­tal.

– Po­li­ti­ker­na kan be­slu­ta om sär­skil­da sats­ning­ar som se­dan på­ver­kar hur kost­na­der­na för­de­las. Pe­da­go­gis­ka lun­cher är nå­got som vi upp­skat­tar, sä­ger My Be­rens­son.

”In­te rätt­vis mät­ning”

Riks­snit­tet lig­ger en tu­sen­lapp över Ekerös kost­na­der och jäm­fört med Stock­holms län har nio av 26 kom­mu­ner en läg­re kost­nad än Ekerö. My Be­rens­son tyc­ker dock in­te att siff­ror­na för kost­na­der all­tid är rätt­vi­sa.

– Det är jät­tesvårt att ve­ta om man mä­ter sam­ma sa­ker. Hur man re­do­vi­sar det in­ternt kan skil­ja. Vis­sa kom­mu­ners kost­na­der kan va­ra miss­vi­san­de. Det kan ha att gö­ra med att man tit­tat på skol­kafé­er och trans­port­kost­na­der. Vi gjor­de det bå­de 2016 och 2017, men i vis­sa kom­mu­ner har man in­te trans­port­kost­na­der, sä­ger hon.

Ha­de hop­pats på mer

Närlun­da­sko­lans köks­chef Er­nesto Gar­cia kän­ner att det går att hål­la bud­ge­ten för skol­mat. Sam­ti­digt ha­de han hop­pats att kom­mu­nen skul­le läg­ga mer peng­ar på skol­mat.

– Jag ha­de hop­pats att kom­mu­nen ha­de en hög­re am­bi­tion med eko­lo­gisk mat. Det kos­tar mer, ska man ha eko­lo­gisk mat i dag blir det svettigt att hål­la bud­ge­ten, sä­ger han.

Er­nesto Gar­cia ser att sats­ning på bra skol­mat är en in­ve­ste­ring.

– Bar­nen är vår fram­tid, sä­ger han.

Högst och lägst

Siff­ror­na gäl­ler skol­mål­tid­soch kafé­verk­sam­het. I det in­går kost­nad för per­so­nal, livs­me­del, trans­por­ter och ad­mi­nist­ra­ti­va kost­na­der till ex­em­pel­vis kost­kon­su­lent. Lo­kal­kost­na­der in­går in­te i sam­man­ställ­ning­en.

Laxå är den kom­mun i lan­det som med 4 000 kro­nor har minst kost­nad för skol­mat. Ti­erp läg­ger 11 500 kro­nor per elev och år och top­par lis­tan.

Siff­ror­na kom­mer från Skol­ver­ket och är sam­man­ställ­da av Ny­hets­by­rån Si­ren.

Det kos­tar mer, ska man ha eko­lo­gisk mat i dag blir det svettigt att hål­la bud­ge­ten

FO­TO: JONAS MÅNSSON

MAT. Koc­ken Åse Tropp och köks­che­fen Er­nesto Gar­cia job­bar i Närlun­da­sko­lans kök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.