MP kri­tis­ka till av­tal med Sor­se­le

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Få ny­an­län­da och asyl­sö­kan­de an­vi­sas nu­me­ra till Ekerö. Det­ta har med­fört dels att HVB-verk­sam­he­ten ska av­veck­las, dels att fram­ti­da an­vis­ning­ar kom­mer att hän­vi­sas till Sor­se­le kom­mun, en­ligt en över­ens­kom­mel­se mel­lan kom­mu­ner­na.

Men av­ta­let med Sor­se­le är ing­en bra idé, me­nar Mil­jö­par­ti­et på Mä­larö­ar­na. Par­ti­et an­ser att det bry­ter mot la­gens in­ten­tion om att för­de­la an­sva­ret i lan­det. När mot­ta­gan­det är så lågt finns en än­nu stör­re an­led­ning att ta an­sva­ret på all­var, skri­ver par­ti­fö­re­trä­dar­na Ulrika San­din och Björn Os­berg i ett sär­skilt ytt­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.