Ekerös full­mäk­ti­ge näst minst jäm­ställt

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

En­dast var tred­je po­li­ti­ker i Ekerös kom­mun­full­mäk­ti­ge är en kvin­na. Av Stock­holms läns al­la kom­mun­po­li­tis­ka för­sam­ling­ar är det ba­ra Sö­der­täl­je som har en mer ojäm­ställd för­del­ning, en­ligt sta­tistik från Val­myn­dig­he­ten.

Stock­holms stad är mest jäm­ställt i lä­net, med en 50-50-för­del­ning, 51 män och 50 kvin­nor. Sämst är Sö­der­täl­je som har 35 pro­cent kvin­nor bland full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter­na.

Se­dan kom­mer Ekerö. När full­mäk­ti­ge sam­man­trä­der på tis­dag för förs­ta gång­en se­dan va­let kom­mer 15 av de 41 le­da­mö­ter­na va­ra kvin­nor, vil­ket in­ne­bär 37 pro­cent.

FO­TO: MOSTPHOTOS

ÖVER­VIKT. När be­slu­ten klub­bas ige­nom är det av en mans­do­mi­ne­rad ska­ra po­li­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.