De­lar av Ar­bets­mil­jö­ver­kets krav­lis­ta

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

En tyd­lig för­del­ning av ar­bets­mil­jö­upp­gif­ter, be­fo­gen­he­ter och kun­ska­per ska fin­nas.

Ar­bets­gi­va­ren ska ha klar­gjort för samt­li­ga ar­bets­ta­ga­re att krän­kan­de sär­be­hand­ling in­te ac­cep­te­ras i verk­sam­he­ten. Fun­ge­ran­de ru­ti­ner för att ge­nom­fö­ra ett sys­te­ma­tiskt ar­bets­mil­jö­ar­be­te ska fin­nas i verk­sam­he­ten. Ar­bets­gi­va­ren ska vid vid­ta­gan­det av åt­gär­der ha an­li­tat sak­kun­nig hjälp ut­i­från. Ru­ti­ner ska fin­nas för att han­te­ra krän­kan­de sär­be­hand­ling. Ar­bets­gi­va­ren ska ha vid­ta­git åt­gär­der för att mot­ver­ka för­hål­lan­den i ar­bets­mil­jön som kan ge upp­hov till krän­kan­de sär­be­hand­ling. Ar­bets­gi­va­ren ska ha klar­gjort för ar­bets­ta­gar­na att det in­te en­bart är en rät­tig­het ut­an även en skyl­dig­het att med­ver­ka i ar­bets­mil­jö­ar­be­tet för att upp­fyl­la ovan nämn­da vill­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.