Jen­sen över­kla­gar be­slut som nekar dem eta­ble­ring

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Jonas Månsson 08-560 314 27 [email protected]­la­ro­tid­ning.se

Skol­in­spek­tio­nen ne­ka­de Jen­sen educa­tion col­lege att star­ta skol­verk­sam­het i kom­mu­nen. Bak­grun­den var bris­ter i fö­re­ta­gets övri­ga verk­sam­he­ter. Nu över­kla­gar Jen­sen be­slu­tet.

Vid fle­ra till­fäl­len har de sty­ran­de po­li­ti­ker­na i kom­mu­nen öpp­nat för att en ny fri­sko­la kan va­ra ak­tu­ell för Ekerö.

Ett av fle­ra fö­re­tag som har vi­sat in­tres­se för att eta­ble­ra sig på Mä­larö­ar­na är Jen­sen educa­tion col­lage. Fö­re­ta­get dri­ver i dag för­sko­le-, grund­sko­le- och gym­na­si­e­verk­sam­het på fle­ra or­ter i Sve­ri­ge och har 19 gym­na­sie- och grund­sko­lor med om­kring 4 300 ele­ver.

Ut­bild­nings­fö­re­ta­get har an­sökt om att få star­ta för­sko­le­klass, grund­sko­la i års­kur­ser­na 1-9 och fri­tids­hem i Ekerö kom­mun, men fick i bör­jan av sep­tem­ber ett nej av Skol­in­spek­tio­nen. Till ne­kan­det kom mo­ti­ve­ring­en att det vid till­syn på­träf­fats bris­ter i någ­ra av fö­re­ta­gets verk­sam­he­ter i Stock­holm.

Har över­kla­gat Bris­ter­na har på­träf­fats vid till­syn­sä­ren­den vid Jen­sens sko­la vid Lång­hol­men och de­ras in­ter­na­tio­nel­la gym­na­si­um.

Bland bris­ter­na som lyf­tes fanns be­döm­ning och be­tyg­sätt­ning, stu­di­e­ro och åt­gär­der mot krän­kan­de be­hand­ling.

I be­slu­tet från Skol­in­spek- ti­o­nen står att lä­sa att ”bris­ter vid en hu­vud­mans be­fint­li­ga verk­sam­het kan på­vi­sa att hu­vud­man­nen in­te hel­ler vid en ny­e­ta­ble­ring av sko­la har så­dan för­må­ga att föl­ja fö­re­skrif­ter­na”.

Nu har Jen­sen över­kla­gat be­slu­tet till För­valt­nings­rät­ten.

Fö­re­ta­get skri­ver i över­kla­gan­det att de har stor er­fa­ren­het av ut­bild­nings­verk­sam­het och vid ti­di­ga­re på­ta­la­de bris­ter age­rat snabbt och löst pro­ble­men i rim­lig tid.

De skri­ver även att de är med­vet­na om bris­ter­na som no­te­rats, men på­pe­kar att de upp­fyl­ler kra­ven som finns i skol­lag­stift­ning­en.

FO­TO: MOSTPHOTOS

NEJ. Jen­sen får in­te star­ta sko­la i kom­mu­nen ef­ter be­sked från Skol­in­spek­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.