De gjor­de tju­rens rym­ning kort

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Da­ni­el Cannervik

Ny­li­gen passade en tjur på Lovö på att rym­ma när el­stängs­let in­te var på. Men när Mo­ni­ka Ol­czak och hun­den Zvea åk­te för­bi var det fär­dig­lekt.

För­ra ons­dags­ef­ter­mid­da­gen stod tra­fi­ken vid Drott­ning­holm helt stil­la en stund. På lo­kal­ra­di­on pra­ta­des det om lö­sa kos­sor på Ekerö­vä­gen. Fak­tum var att en tjur ha­de ta­git sig ur ha­gen, över vägen och en bit in på and­ra si­dan.

Sam­ti­digt åk­te Mo­ni­ka Ol­czak från Väs­ter­ha­ninge till Träkvis­ta för att häm­ta sin bor­der­col­lie Zvea som va­rit hos hund­vakt, me­dan hon själv va­rit på jobb­re­sa. Hon bör­ja­de ana oråd re­dan på vägen ut till Ekerö.

– Jag åk­te för­bi kos­sor­na och ob­ser­ve­ra­de att en av dem häng­de med hu­vu­det över på and­ra si­dan och kä­ka­de gräs. Då vet man ju att elen in­te är på, sä­ger hon.

På vägen till­ba­ka hör­de hon om kos­sor­na på ra­di­on och när hon när­ma­de sig stod tra­fi­ken helt still i bå­da rikt­ning­ar­na.

– När det in­te ens kom någ­ra bi­lar från stan ut mot Ekerö fat­ta­de jag ju att kos­sor­na mås­te va­ra på vägen.

Ef­tersom hon lämp­ligt nog ha­de en bor­der­col­lie i bi­len kör­de hon om kön så att hon kun­de kom­ma fram. Hon sväng­de in bakom vägas­si­stans­bi­len, släpp­te ut hun­den och såg den för­rym­da tju­ren.

Men den blev in­te lång­va­rig ute i det fria.

– Jag ha­de ett långt ro­sa grim­skaft till häs­tar i bi­len, så jag gick fram till tju­ren. Då kom även en ko ut till tju­ren och fler var på väg att rym­ma, men en tjej stod och för­sök­te stop­pa dem med si­na ar­mar.

Mo­ni­ka Ol­czak tog ett snabbt be­slut om att tju­ren snabbt mås­te in igen.

– Jag fös­te bort ho­nom med grim­skaf­tet och lät ho­nom in­te tän­ka så myc­ket. Så han sprang snabbt till­ba­ka över vägen och in i ha­gen. Var du in­te rädd? – Jag vet att kos­sor och tju­rar in­te all­tid är så trev­li­ga, men jag hann in­te bli rädd. Det gick snabbt och kvickt. Tju­ren fat­ta­de att jag me­na­de all­var med grim­skaf­tet.

Zvea kan val­la får men är in­te van vid kor, så hon fick hål­la sig i bak­grun­den.

– Men se­dan fick hon lig­ga och hål­la koll på kor­na me­dan de fix­a­de med sta­ke­tet, sä­ger Mo­ni­ka Ol­czak.

FO­TO: PRI­VAT

PÅ VAKT. Mo­ni­ka Ol­czak och bor­der­col­li­en Zvea såg till att tju­ren och kor­na stan­na­de i ha­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.