Be­rät­tan­de tar plats när bibb­lan har lov­ak­ti­vi­te­ter

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Månsson

En vec­ka le­digt från skol­böc­ker­na. Då får an­nan läs­ning mer plats.

På bib­li­o­te­ken sätts be­rät­tel­ser i fo­kus.

Det har ta­lats om att by­ta namn från höst­lov till läslov. For­mellt har ing­et namn­byte skett, men när kom­mu­nen sat­sar på lov­ak­ti­vi­te­ter näs­ta vec­ka är det verk­li­gen läslov som gäl­ler.

– Vi fo­ku­se­rar på tre oli­ka slags be­rät­tel­ser, att skri­va, lä­sa och ri­ta, sä­ger Fri­da Eriks­son, ung­doms­sam­ord­na­re på kom­mu­nens bib­li­o­tek.

Ak­ti­vi­te­ter­na som rik­tar sig till 9–16-åring­ar är kost­nads­fria, men krä­ver att del­ta­gar­na för­an­mä­ler sig. En ny­het för året är ett lä­skol­lo.

– Dels kom­mer vi att bok- tip­sa om böc­ker i oli­ka gen­rer be­ro­en­de på vil­ka åld­rar det är på de som an­mä­ler sig. Se­dan kom­mer vi ha läs­stun­der där man får lä­sa tyst för sig själv, sä­ger Fri­da Eriks­son.

Dess­utom vän­tar ett för­fatt­ar­be­sök.

– Sista da­gen kom­mer An­ni­ka Wid­holm, då av­slu­tas även lä­skol­lot med piz­za, sä­ger hon.

Skriv­lä­ger för unga Barn och ung­do­mar kan även pas­sa på att ta del av skri­var­lä­ger.

– För­fat­ta­ren Niklas Krog kom­mer hål­la i oli­ka öv­ning­ar som bar­nen får gö­ra, sä­ger Fri­da Eriks­son.

Även en en­dags­ak­ti­vi­tet i form av se­ri­e­teck­nan­de vän­tar.

– Il­lust­ra­tö­ren och se­ri­e­teck­na­ren Per De­mer­vall kom­mer. Man får väl­ja en bok som man har läst och så ger han tips hur man kan för­vand­la boken till en se­rie och be­rät­ta sam­ma be­rät­tel­se med bil­der och ba­ra li­te text, sä­ger hon.

Fri­da Eriks­son kän­ner att höst­lo­vet kan kän­nas ext­ra läs­vän­ligt.

– I och med att det är li­te mörkt och my­sigt är läsan­de och skri­van­de gans­ka pas­san­de, sä­ger hon.

Skri­var­läg­ret är tre för­mid­da­gar, lä­skol­lot är tre ef­ter­mid­da­gar och se­ri­e­teck­nar­works­ho­pen är en dag. In­for­ma­tion om ex­ak­ta ti­der och för­an­mä­lan finns på kom­mu­nens sajt.

FO­TO: JO­NAS MÅNSSON

LÄS­NING. Bib­li­o­te­kens ung­doms­sam­ord­na­re Fri­da Eriks­son har lad­dat med läs­ning för näs­ta vec­kas lov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.