SD sät­ter stopp för den nya ko­a­li­tio­nen

Kom­mun­full­mäk­ti­ges förs­ta mö­te i tis­dags blev en kall­dusch för den ny­bil­da­de ko­a­li­tio­nen. Al­li­an­sen fick samt­li­ga pos­ter i pre­si­di­et – med SD som våg­mäs­ta­re.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Da­ni­el Can­ner­vik 08-560 314 11 da­ni­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

Man­dat­pe­ri­o­dens förs­ta kom­mun­full­mäk­ti­ge blev en stor be­svi­kel­se för den blår­öd­gul­grö­na ko­a­li- ti­o­nen. Al­li­an­sen fick samt­li­ga pos­ter i pre­si­di­et – när SD val­de att age­ra våg­mäs­ta­re.

Va­let i sep­tem­ber för­sat­te Ekerö i ett minst sagt kne­pigt par­la­men­ta­riskt lä­ge. I tis­dags var det dags för man­dat­pe­ri­o­dens förs­ta sam­ling, det så kal­la­de kon­sti­tu­e­ran­de sam­man­trä­det.

I prin­cip fanns ba­ra en punkt på pro­gram­met – att väl­ja full­mäk­ti­ges tre pre­si­die­pos­ter, ord­fö­ran­de och de två vice ord­fö­ran­de­na. Men med årets rö­ri­ga lä­ge – med två mi­no­ri­tets­block mot varand­ra – blev det ett pre­stige­fyllt och slu­tet per­son­val om pos­ter­na.

Att va­lur­nan åker fram är myc­ket säll­synt i Ekerös full­mäk­ti­ge. Men så blev det.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Li­be­ra­ler­na, Öpar­ti­et, Mil­jö­par­ti­et och Väns­ter­par­ti­et fö­reslog att no­mi­ne­ra Lars Holmström (S) till nå­gon av de två högs­ta pos­ter­na.

För­lo­ra­de bå­da

Al­li­an­sen fö­reslog Pe­ter Car­pe­lan (M) som ord­fö­ran­de och se­dan Sol­veig Bruns­tedt (C) som förs­te vice ord­fö­ran­de. Holmström för­lo­ra­de om­röst­ning­ar­na, med 22 mot 19 i bäg­ge fal­len.

Till pos­ten som and­ra vice ord­fö­ran­de no­mi­ne­ra­de al­li­an­sen först Lars Holmström, men han med­de­la­de då att han in­te läng­re stod till för­fo­gan­de. Då no­mi­ne­ra­des i stäl­let Christi­na Blom Andersson (KD) som en­da för­slag. Al­li­an­sen tog allt­så, med stöd av SD:s rös­ter, samt­li­ga tre pre­si­die­pos­ter.

S- grupple­da­ren Han­na Svens­son fö­reslog även att kom­mun­sty­rel­sen skul­le väl­jas om ome­del­bart i stäl­let för i december. Men för­sla­get rös­ta­des ner. Åte­ri­gen med 22 mot 19.

SD blir våg­mäs­ta­re

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na val­de där­med att ut­nytt­ja sin po­si­tion som våg­mäs­ta­re.

– Ser vi till val­re­sul­ta­tet får man en tyd­lig bild att Mä­larö­bor­na in­te vill ha ett so­ci­a­lis­tiskt sty­re. Där­för såg jag som vårt förs­ta upp­drag den­na man­dat­pe­ri­od att stop­pa ett so­ci­a­lis­tiskt sty­re på Ekerö, sä­ger par­ti­ets grupple­da­re Jim­my Fors.

Mo­de­ra­ter­nas kom­mu­nal­råd Adam Reu­ter­ski­öld tol­kar re­sul­ta­ten som att det finns ett stöd för al­li­an­sens po­li­tik framö­ver.

– Vi går fram med vår po­li­tik för vi tror att Ekerö i grun­den är en bor­ger­lig kom­mun. Vi hop­pas att vi får ma­jo­ri­tet för den, sa­de han ef­ter sam­man­trä­det.

Besvik­na

För grupple­dar­na i den blår­öd­gul­grö­na ko­a­li­tio­nen blev dock röst­re­sul­ta­ten en stor be­svi­kel­se.

– Det blev tyd­ligt att al­li­an­sen har ma­jo­ri­tet, men det be­ror på att de får ige­nom si­na frå­gor med stöd av SD, sa­de Gö­ran Hell­malm (L).

– Tän­ker al­li­an­sen verk­li­gen chan­sa med al­la be­slut i en hel man­dat­pe­ri­od? frå­gar sig Han­na Svens­son (S).

– I dag var det den mind­re mi­no­ri­te­ten som styr­de. Det är in­te rim­ligt.

Tis­da­gens om­röst­ning­ar kan va­ra en fing­er­vis­ning om hur sty­ret kom­mer att bli.

– Det bå­dar in­te gott för den kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den, sa­de Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re Ul­ri­ka San­din.

Det blev tyd­ligt att al­li­an­sen har ma­jo­ri­tet, men det be­ror på att de får ige­nom si­na frå­gor med stöd av SD.

FO­TO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

MISSNÖJDA. Grupple­dar­na för S, Ö, MP och L.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.