HÅKAN FIXADE KLAS­SIS­KA KUREN

Bus­sku­ren i Törn­by be­höv­de ett an­sikts­lyft. Håkan Löf­dahl tog då sa­ken i eg­na hän­der och rus­ta­de upp den.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Text & fo­to: Jo­nas Månsson

När bus­sku­ren på hans egen tomt bör­ja­de för­fal­la tog Håkan Löf­dahl tag i sa­ken. Det har upp­skat­tats av buss­re­se­nä­rer.

Ifle­ra de­cen­ni­er har det fun­nits ljus­blå bus­sku­rer i trä på fle­ra plat­ser på Mä­larö­ar­na. Fär­gen är sam­ma som de bus­sar som en gång i ti­den tra­fi­ke­ra­de öar­na ha­de. En av ku­rer­na står i Törn­by på en tomt som till­hör Håkan Löf­dahl. Han blev där­med bus­s­kur­sä­ga­re när han flyt­ta­de dit för tre år se­dan.

– Den har stått där se­dan slu­tet av 1940-ta­let. Då var det en sam­fäl­lig­het som bygg­de ett an­tal bus­sku­rer. Sam­fäl­lig­he­ten finns in­te kvar, så då till­föll kuren mar­kä­ga­ren, sä­ger Håkan Löf­dahl.

I som­ras tyck­te han att kuren var all­de­les för sli­ten och vil­le där­för ge den nytt liv. Sagt och gjort, ef­ter snick­ran­de och må­lan­de stod den ny­gam­la kuren hel­re­no­ve­rad och klar ti­di­ga­re un­der hös­ten.

SL har än­nu in­te re­a­ge­rat på re­no­ve­ring­en, men po­si­ti­va re­ak­tio­ner från per­so­ner som an­vän­der kuren i vän­tan på bus­sen har kom­mit. In­te minst i sam­band med re­no­ve­ring­en i som­ras.

– De tyc­ker att det är trev­ligt och har gam­la min­nen från när de har sut­tit där för länge se­dan, sä­ger han.

Håkan Löf­dahl kän­ner till fler ku­rer i kom­mu­nen och tyc­ker att de är ett spe­ci­ellt adels­mär­ke för Mä­larö­ar­na. Nå­got han in­te vil­le skul­le gå för­lo­rat.

– Den an­vänds av folk som bor här och jag tyck­te att det skul­le va­ra trev­ligt att ha den kvar. Det är histo­ria och den har stått där i 70 år, sä­ger han.

Håkan Löf­dahl har va­rit no­ga med att det skul­le bli helt rätt färg på kuren.

– Det är den fär­gen som bus­sar­na ha­de som jag har på min kur. Färg­ny­an­sen är fram­ta­gen från en gam­mal bus­skylt, som färg­le­ve­ran­tö­ren scan­na­de av, sä­ger han.

[De] har gam­la min­nen från när de har sut­tit där för länge se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.