De kan bli årets Ekerö­fö­re­ta­ga­re

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Da­ni­el Can­ner­vik 08-560 314 11 da­ni­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

Tre vitt skil­da bran­scher, men två sa­ker har de ge­men­samt: de är no­mi­ne­ra­de till Årets fö­re­ta­ga­re – och blev väl­digt över­ras­ka­de.

När no­mi­ne­rings­ti­den gick ut den 30 sep­tem­ber stod det klart att 13 oli­ka fö­re­tag no­mi­ne­rats till pri­set för Årets Ekerö­fö­re­ta­ga­re.

Nu har tre av dem valts ut: Ekerö städ & ent­re­pre­nad, Ekerögril­len och Drott­ning­holms ent­re­pre­nad.

Ing­en av de tre fö­re­ta­gar­na har ti­di­ga­re va­rit med i slut­stri­den om pri­set. Och al­la lät de li­ka över­ras­ka­de över upp­märk­sam­he­ten.

– Det känns verk­li­gen as­ro­ligt att ha bli­vit no­mi­ne­ra­de över­hu­vud­ta­get! Jät­te­kul att lil­la vi upp­märk­sam­mas. Det vi­sar att vi har gjort rätt nå­gon­stans längs vägen, sä­ger Tom­my Adolfs­son, som dri­ver Ekerö städ & ent­re­pre­nad till­sam­mans med hust­run Pa­me­la.

Fö­re­ta­get, som er­bju­der bland an­nat flytt­städ, hem­städ och föns­ter­puts till 400 Mä­larökun­der, star­ta­de 2010 och sys­sel­sät­ter uppe­mot 20 per­so­ner.

I Ekerö cent­rum har fa­mil­jeäg­da Ekerögril­len ser­ve- rat korv och ham­bur­ga­re från mor­gon till kväll i 29 år.

– Visst är det ro­ligt? frå­gar de­lä­ga­ren Pe­ter Fridh när Mä­larö Tid­ning ring­er upp om no­mi­ne­ring­en.

– Det är en jät­te­fin upp­skatt­ning, fort­sät­ter han.

Gi­gan­ten bland de tre kan­di­da­ter­na är Drott­ning­holms ent­re­pre­nad, som star­ta­de för över 30 år se­dan och har uppe­mot 80 an­ställ­da.

– Vi har ent­re­pre­nad­ma­ski­ner och last­bi­lar och säl­jer tjäns­ter till kun­der som Skans­ka, NCC och Stock­holm vat­ten, sä­ger vd:n Pe­ter Faer­den.

Fö­re­ta­get är med på ett hörn li­te över­allt, bå­de i Slus­sen­byg­get och För­bi­fart Stock­holm. No­mi­ne­ring­en till Årets fö­re­ta­ga­re tog ho­nom li­te på säng­en, be­rät­tar han.

– Jag har ald­rig tänkt i de ba­nor­na, så det känns jät­teskoj och väl­digt för­vå­nan­de.

Nu ska ju­ryn ut­se en vin­na­re som får ta emot pri­set på kom­mu­nens nä­rings­livs­dag den 14 november. Ekerö kom­mun har de­lat ut pris till Årets fö­re­ta­ga­re se­dan 1998, med un­dan­tag för åren 1999-2003.

FO­TO: STEFAN PELLÉN

TRIO. Tre ska bli en när Årets Ekerö­föra­ta­ga­re ut­ses vid Nä­rings­livs­da­gen. Pe­ter Fridh, Pe­ter Faer­den och Tom­my Adolfs­son är no­mi­ne­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.