Så myc­ket bud­ge­te­ras för sim­hall

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Månsson 08-560 314 27 jo­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

Bud­get­de­bat­ten när­mar sig. En stor post i kom­mun­sty­rel­sens bud­get är pla­ner­na på bad­hus på Träkvis­ta­val­len.

För det bud­ge­te­ras en kvarts mil­jard.

I november vän­tar årets sto­ra bud­get­de­batt i kom­mun­full­mäk­ti­ge. I kom­mun­sty­rel­sens för­slag finns en punkt för byg­get av bad­hus. För det bud­ge­te­ras 250 mil­jo­ner kro­nor.

– Det dy­ras­te är att byg­ga en bas­säng som hål­ler. Mil­jön i ett bad­hus är gans­ka krä­van­de med myc­ket vat­ten och fukt, sä­ger kom­mu­nal­rå­det Adam Reu­ter­ski­öld (M).

Han ser att det går att byg­ga bil­li­ga­re bad­hus och po­äng­te­rar att ett bad­hus på Ekerö kan bli bil­li­ga­re än 250 mil­jo­ner.

– Vi job­bar för att få det så pris­värt som möj­ligt. Det be­ty­der in­te att vi vill ha lägs­ta pris. Det ska fin­nas kva­li­tet, men vi vill in­te be­ta­la för myc­ket. Vi mås­te an­pas­sa ef­ter vil­ka funk­tio­ner vi vill ha, sä­ger han.

Mo­tion och le­ky­ta

En­ligt Adam Reu­ter­ski­öld är pla­ner­na en an­lägg­ning för mo­tions­sim­ning med viss le­ky­ta för barn. Det ska även fin­nas om­kläd­nings­rum för öv­rig id­rotts­verk­sam­het på Träkvis­ta­val­len.

– Vi har va­rit i kon­takt med sim­för­bun­det i Stock­holms­re­gi­o­nen. De sä­ger att det vik­ti­gas­te är trä­nings­möj­lig­he­ter. Se­dan är det vik­tigt att det finns en barn­bas­säng och nå­gon li­ten rutsch­ka­na för de mins­ta kan va­ra vik­tigt för att loc­ka barn och barn­fa­mil­jer, sä­ger han. Var ska peng­ar­na tas ifrån?

– Vi har un­der den här man­dat­pe­ri­o­den ge­nom­fört en rad ef­fek­ti­vi­se­ring­ar, det hop­pas vi kun­na fort­sät­ta med. Det ger ett visst bud­ge­tut­rym­me. Det and­ra är en väx­an­de be­folk­ning som ger ett ökat skat­te­un­der­lag.

FO­TO: MOSTPHOTOS

DISKUSSION. Ett bad­hus i kom­mu­nen har dis­ku­te­rats in­om po­li­ti­ken i de­cen­ni­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.