Kri­tik mot tra­fik­fa­ra på Ekerö

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Da­ni­el Can­ner­vik 08-560 314 11 da­ni­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

Ett bul­ler­plank vid Gam­la Ekerö­vä­gen är en livs­fa­ra för cy­klis­ter. Det me­nar Lars Lind­kvist som va­rit nä­ra att smäl­la med cy­klis­ter fle­ra gång­er.

Ef­ter att Mä­larö Tid­ning kon­tak­tat kom­mu­nen om Lars ären­de ska plat­sen nu ses över.

Den som kör bil ut på Ekerö­vä­gen från Gam­la Ekerö­vä­gen mås­te va­ra ext­ra upp­märk­sam. Det­sam­ma gäl­ler cy­klis­ten som ska kor­sa Gam­la Ekerö­vä­gen från cent­rum­hål­let.

Cy­kel­vä­gen skyms av ett bul­ler­plank som går näs­tan än­da ut i kör­ba­nan.

Lars Lind­kvist, som bor på Ugg­le­ber­get en bit in på Gam­la Ekerö­vä­gen, har vid två till­fäl­len de se­nas­te må­na­der­na bli­vit or­dent­ligt upp­skrämd – och fått tyd­li­ga be­vis för hur far­lig plat­sen kan va­ra.

– Den ena gång­en ha­de jag en smart bil som brom­sa­de åt mig tack och lov. Den and­ra gång­en var det en cy­klist som näs­tan la­de sig ner på as­fal­ten för att kla­ra ut si­tu­a­tio­nen, sä­ger han.

”Ing­en chans att hin­na”

Den ena in­ci­den­ten sked­de i bör­jan av som­ma­ren. Den and­ra för un­ge­fär en må­nad se­dan.

– Det spe­lar ing­en roll om du hål­ler 30 kilo­me­ter i tim­men. Som bi­list har du ing­en chans att hin­na se en cy­klist. Det är en up­pen­bar fa­ra.

Som egen­fö­re­ta­ga­re job­bar han myc­ket hem­ma, men han kör med bi­len i kors­ning­en fle­ra gång­er i vec­kan.

– Det är verk­li­gen ba­ra en tids­frå­ga in­nan nå­gon blir påkörd, sä­ger han.

Re­dan ef­ter den förs­ta hän­del­sen kon­tak­ta­de Lars Lind­kvist kom­mu­nen om fa­ran med plat­sen. Men han blev in­te sär­skilt nöjd med re­spon­sen.

– Jag har för­sökt få kom­mu­nen att sät­ta upp en spe­gel på and­ra si­dan Ekerö­vä­gen, det bor­de va­ra väl­digt lätt att åt­gär­da, sä­ger han.

Vän­de sig till tid­ning­en

Ef­ter den and­ra hän­del­sen vän­de sig Lars Lind­kvist till Mä­larö Tid­ning, som ti­di­ga­re i vec­kan för­sök­te kom­ma i kon­takt med an­sva­rig tjäns­te­man på Ekerö kom­mun för att se om nå­got skul­le kun­na gö­ras. Re­dan se­na­re sam­ma dag blev Lars Lind­kvist kon­tak­tad av kom­mu­nen.

– Det ring­de en kil­le från kom­mu­nen och vil­le träf­fa mig för att tit­ta på plat­sen och se vad man kan gö­ra. Han fö­reslog att sät­ta upp ett plex­iglas i stäl­let för bul­ler­plan­ket. Då blir man ju tack­sam som kom­mun­med­bor­ga­re, sä­ger Lars Lind­kvist.

Men kom­mu­nens tra­fik­pla­ne­ra­re Pe­pijn Klaas­sen kän­ner in­te till att nå­gon åt­gärd pla­ne­ras och tyc­ker att sik­ten är gans­ka bra på plat­sen.

– Pro­ble­met är sna­ra­re att ut­form­ning­en av gång- och cy­kel­vä­gen in­te är helt tyd­lig.

– Vi kan kol­la om det finns någ­ra enkla­re åt­gär­der för att för­bätt­ra lä­get. Det är dock väl­digt tvek­samt om det kom­mer att bli en spe­gel, sä­ger Pe­pijn Klaas­sen.

Jag har för­sökt få kom­mu­nen att sät­ta upp en spe­gel på and­ra si­dan Ekerö­vä­gen.

FO­TO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

FAR­LIG PLATS. Lars Lind­kvist, som bor på Ugg­le­ber­get en bit in på Gam­la Ekerö­vä­gen, har vid två till­fäl­len de se­nas­te må­na­der­na va­rit nä­ra att kroc­ka med cy­klis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.