Cen­ter­par­ti­et: Vi tän­ker in­te va­ra ett stöd­par­ti

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Da­ni­el Can­ner­vik 08-560 314 11 da­ni­[email protected]­la­ro­tid­ning.se

Att få med Cen­ter­par­ti­et var den ny­bil­da­de blår­öd­gul­grö­na ko­a­li­tio­nens för­hopp­ning – men det är helt ute­slu­tet.

– Vi mås­te kun­na stå upp för vå­ra väl­ja­re, sä­ger par­ti­ets grupple­da­re.

För­ra vec­kan of­fent­lig­gjor­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Li­be­ra­ler­na, Öpar­ti­et och Mil­jö­par­ti­et sitt sam­ar­be­te för makt­skif­te. Må­let skul­le upp­nås be­tyd­ligt lät­ta­re om ko­a­li­tio­nen kun­de sam­la en ma­jo­ri­tet av man­da­ten. Par­ti­er­nas sik­te var i förs­ta hand in­ställt på Cen­ter­par­ti­et. Men där­i­från är det kal­la han­den.

– Att gå över till det and­ra bloc­ket är för långt ifrån oss, sä­ger par­ti­ets grupple­da­re Ove Wal­lin.

– Vi har enats in­om al­li­an­sen att ar­be­ta till­sam­mans för ett bor­ger­ligt Ekerö och då hål­ler vi på det. Vi har lo­vat väl­jar­na det.

Skul­le det allt­så även va­ra ute­slu­tet för er att ge stöd till de blår­öd­gul­grö­na?

– Ja, in­te står vi som stöd­par­ti. Nej, nej, det gör vi in­te. I al­la fall så som ko­a­li­tio­nen ser ut. Om fy­ra år mås­te vi

kun­na stå upp för vå­ra väl­ja­re, att vi var att li­ta på.

De är ju stör­re än al­li­an­sen – med SD mitte­mel­lan – hur kom­mer det att bli?

– Det får vi se. Vi har in­te fört någ­ra sam­tal med SD och tän­ker in­te sö­ka ak­tivt stöd. Men hur and­ra par­ti­er rös­tar är en an­nan sak.

Har al­li­an­sen nå­gon plan att kont­ra med?

– Vi hop­pas att and­ra stöd­jer vår po­li­tik, sä­ger Wal­lin.

Block­ö­ver­skri­dan­de po­li­tik har Wal­lin ingen­ting emot. Men han me­nar att al- li­an­sen fun­ge­rar bra ihop och han ha­de gär­na sett att Li­be­ra­ler­na kom till­ba­ka i stäl­let.

– Vi kän­ner en be­svi­kel­se över Li­be­ra­ler­na, så är det.

Så ni fort­sät­ter att sträc­ka ut en hand till Li­be­ra­ler­na?

– Ja, det är ett själv­klart al­ter­na­tiv för oss. Om de ha­de va­rit kvar med al­li­an­sen ha­de vi haft 22 man­dat mot op­po­si­tio­nen. Så en­kelt skul­le det kun­na va­ra, sä­ger Ove Wal­lin.

Li­be­ra­ler­nas grupple­da­re Gö­ran Hell­malm tyc­ker in­te att al­li­ans­par­ti­er­na har för­kla­rat vad de väl­kom­nar till­ba­ka till.

– Det är fort­fa­ran­de sam­ma makt­full­kom­li­ga sätt att sty­ra. Vi vill ha ett an­nat le­dar­skap, så att då gå till­ba­ka till sam­ma le­dar­skap är in­te ett lo­giskt be­slut, sä­ger han.

Om fy­ra år mås­te vi kun­na stå upp för vå­ra väl­ja­re, att vi var att li­ta på.

FO­TO: DA­NI­EL CAN­NER­VIK

BYTER IN­TE SI­DA. Cen­ter­par­ti­et stan­nar i al­li­ans­sam­ar­be­tet, me­nar grupple­da­ren Ove Wal­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.