Kom­mu­nen sä­ger nej till par­ke­ring på grus­pla­nen

Grus­pla­nen vid Drott­ning­holms­sko­lan blir ing­en in­farts­par­ke­ring. Bygg­nads­nämn­den tving­a­des i vec­kan att av­slå slotts­för­valt­ning­ens an­sö­kan.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Daniel Cannervik

I som­ras blev par­ke­ring­en på Ka­ru­sell­plan av­gifts­be­lagd med en max­tid på sex tim­mar, nå­got som väck­te ir­ri­ta­tion bland pend­la­re.

Ekerö kom­mun, Sta­tens fas­tig­hets­verk och slotts­för­valt­ning­en kom då över­ens om att sat­sa på en er­sätt­nings­plats – grus­pla­nen vid Drott­ning­holms­sko­lan.

Men på bygg­nads­nämn­dens se­nas­te mö­te blev det av­slag på slotts­för­valt­ning­ens an­sö­kan.

– Man har sökt för ett tids­be­grän­sat bygg­lov och då mås­te man kun­na på­vi­sa att be­ho­vet är till­fäl­ligt. Det har man in­te kun­na gö­ra, där­för mås­te vi sä­ga nej, sä­ger Ar­nulf Lang­let (M), ord­fö­ran­de i bygg­nads­nämn­den.

Trots kom­mu­ni­ka­tion mel­lan par­ter­na un­der ären­de­han­te­ring­en an­ser bygg­nads­nämn­den in­te att man har fått in det som krävs.

– Då kan vi hel­ler in­te släp­pa ige­nom det.

En­ligt Ar­nulf Lang­let kom­mer kom­mu­nen nu att lig­ga på för att hit­ta al­ter­na­ti­va plat­ser.

Slotts­fog­den Ste­fan Wir­tén är dock för­vå­nad.

– Jag för­står in­te de­ras mo­ti­ve­ring. Hur vi lång­sik­tigt ska lö­sa par­ke­rings­frå­gan på Lovö vet vi ju först när al­la väg­pro­jekt är kla­ra. Där­för sök­te vi ett till­fäl­ligt bygg­lov. Jag trod­de det var tyd­ligt och klart, sä­ger han.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

AV­SLAG. Grus­pla­nen får fort­sät­ta att age­ra fot­bolls­plan åt skol­bar­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.